Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním aplikace mol go

(dále také jenInformace o zpracování osobních údajů nebo Informace)

1. Činnost společností Společnosti MOL Česká republika s.r.o. a Skupiny MOL

1.1 Předmětem podnikání společností Skupiny MOL je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL ČR) vlastní v rámci celé české republiky síť čerpacích stanic pod značkou MOL, Papoil a Slovnaft.

1.2 Společnost MOL ČR a společnost MOL Plc., identifikační číslo: 01-10-041683, se sídlem Október huszonharmadika u. 18, 1117 Budapešť, Maďarsko (dále jen MOL Plc.) vyvinuly aplikaci MOL GO (dále jen MOL GO nebo Aplikace) určenou k poskytování služeb zákazníkům společnosti MOL ČR. MOL ČR nabízí v rámci MOL GO na území České republiky služby uvedené ve Všeobecných podmínkách pro používání MOL GO (dále také jen Podmínky).

2. Aplikace MOL GO

2.1 Osoby, které mají zájem využívat Služby MOL GO, se registrují k Aplikaci MOL GO přijetím Všeobecných podmínek pro používání MOL GO a potvrzením o seznámení se s těmito informacemi o zpracování osobních údajů. Osoby registrované do aplikace MOL GO jsou dále označeny také jako Uživatelé.

2.2 Společnost MOL ČR poskytuje Uživatelům prostřednictvím Aplikace služby, které Uživatelům umožňují vyhledávat informace o aktuálních slevách (kupónech) společnosti MOL ČR, vyhledávat jednotlivé čerpací stanice provozované pod značkou MOL ČR, plánovat cesty apod. (dále také jen Služby). Společnost MOL ČR může Uživateli dále v rámci Aplikace MOL GO zpřístupnit další aplikace nabízené smluvními partnery MOL ČR, aby Uživatel mohl získat informace o těchto aplikacích.

3. Správce nebo zpracovatel?

3.1 MOL ČR je správcem osobních údajů Uživatelů, a to v souvislosti s existencí vzájemného smluvního vztahu založeného registrací osoby do aplikace MOL GO.

3.2 MOL ČR je níže označován také jako Správce.

3.3 Dotazy ke zpracování osobních údajů budou zodpovězeny MOL ČR po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL ČR. Informace ke zpracování osobních údajů jsou zpřístupněny v rámci aplikace MOL GO nebo na následujícím odkaze: https://molcesko.cz/cz/go/legal/ .

3.4 Informace ohledně fungování Aplikace jako takové budou zodpovězeny Zákaznickým servisem po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonické lince Zákaznického servisu +420 241 080 800_.

3.5 Společnosti Google a Apple působí jako nezávislí správci osobních údajů, což znamená, že mohou rozhodnout o účelu zpracování údajů nezávisle nebo spolu s ostatními, činit rozhodnutí a realizovat je, nebo nechat tato rozhodnutí realizovat zpracovatele údajů angažovaného za tímto účelem. Správci osobních údajů mají svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů. Veškeré informace ohledně zpracování osobních údajů a další dotazy je možné směřovat na tyto nezávislé Správce osobních údajů:

· Google LLC Úřad pro ochranu dat Google 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, 0, Kalifornie 94043; https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ) – Poskytování služby Google Analytics

· Apple Inc. – zajištění možnosti využívat aplikace vyhrazené pro tento účel v obchodě Apple AppStore, využití rozhraní pro sdílení názorů (sídlo: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie, USA,95014; https://www.apple.com/legal/privacy/cz/ )

4. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

4.1 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé dílčí činnosti. Tito zpracovatelé a činnosti, které vykonávají v rámci Aplikace, jsou podrobně popsány v přehledové tabulce v těchto Informacích.

4.2 Osobní údaje Uživatelů sdílíme se zpracovateli vždy jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

5. Zásady ochrany osobních údajů

5.1 Správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Správce pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.

6. Proč Správce zpracovává vaše údaje a pro jaké účely?

6.1 Osobní údaje Uživatele potřebuje Správce zpracovávat v souvislosti s existencí smluvního vztahu s Uživatelem poskytnutého dobrovolného souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, jak je uvedeno u jednotlivých zpracovatelských operacích níže.

6.2 Správce nezpracovává osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.

6.3 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

6.4 V rámci zpracování bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování Uživatele, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro individualizaci personalizovaných obchodních sdělení. Uživatel tímto bere tímto na vědomí, že s ohledem na technické nastavení MOL GO mohou být doručována personalizovaná obchodní sdělení na míru ještě 14 dnů od dne odvolání souhlasu.

 

7. Prohlášení Správce o zpracování osobních údajů

7.1 Při zpracování osobních údajů v rámci používání Aplikace nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

7.2 Žádné osobní údaje uživatelů získané při nebo v souvislosti s používáním Aplikace nejsou předávány do třetích zemí.

7.3 V rámci zpracování osobních údajů Uživatele bude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ovšem bez právních účinků pro subjekt údajů. Profilování je využíváno pro zasílání personalizovaných nabídek a individualizaci obchodních sdělení.

 

8. Opatření k zabezpečení údajů

8.1 Aby byla zaručena důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů, Správci osobních údajů uchovávají osobní údaje členů MOL zákaznického programu v šifrované databázi/databázi chráněné heslem dle standardů a norem IT bezpečnosti. Správci osobních údajů zajišťují záznamy o údajích v souladu s ochranou úměrnou riziku a ochranu na úrovní sítě, infrastruktury a aplikací a neustálé sledování a zpracování incidentů narušujících soukromí.

8.2 Správci osobních údajů plánují a realizuji úkony zpracování údajů, aby zajistili ochranu soukromí subjektů údajů uplatněním nařízení GDPR a další legislativy o zpracování osobních údajů.

8.3 Správci osobních údajů zajišťují bezpečnost údajů a provádí technická a organizační opatření a zavádí procesní pravidla, která jsou nezbytná k prosazování nařízení GDPR a dalších pravidel ochrany osobních údajů a zachování důvěrnosti.

8.4 Správci osobních údajů chrání osobní údaje pomocí kroků úměrných riziku, zvláště je pak chrání před neoprávněným přístupem, změnou, přeposíláním, zveřejněním, výmazem nebo zničením a rovněž před tím, aby se kvůli změnám použité technologie staly nedostupnými.

9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Podrobnosti o právech a nápravných prostředcích jsou uvedeny v příslušných ustanoveních nařízení GDPR (zejména v čl. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, 80, a 82 nařízení GDPR). Kdykoliv můžete požádat o informace o svých údajích, kdykoliv požadovat jakoukoliv opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů a rovněž vznést námitku vůči zpracovávání údajů na základě oprávněného zájmu a přímým marketingovým sdělením a máte právo na přenositelnost údajů. Níže shrnujeme nejdůležitější ustanovení.

 

Právo na informace

Pokud Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje, musí vám poskytnout, aniž byste o to žádali, informace o nejdůležitějších charakteristikách zpracování údajů, jako je účel, právní základ, trvání zpracování údajů, totožnost a kontaktní údaje Správce osobních údajů a jeho zástupce (včetně vhodných a přiměřených záruk v případě předávání údajů do třetí země); v případě, že na zpracování osobních údajů existuje oprávněný zájem, pak o oprávněném zájmu Správce osobních údajů nebo třetí strany a o vašich právech a nápravných prostředcích ohledně zpracování vašich údajů (včetně práva na podání stížnosti dozorovému úřadů), pokud tyto informace nemáte. V případě automatizovaného zpracovávání a profilování, musí být subjekt údajů informován o použité logice a musí mu být poskytnuty srozumitelné informace o významu tohoto zpracování údajů a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů. Správce osobních údajů tyto informace poskytuje tím, že vám poskytne aktuální oznámení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup

Máte právo od Správce osobních údajů získat potvrzení, že jsou zpracovávány osobní údaje o vaší osobě. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k předmětným osobním údajům a určitým informacím, včetně informací o účelu zpracování, kategoriím předmětných osobních údajů, příjemců, trvání zpracování údajů (plánovaného), práv a nápravných předmětů subjektu údajů (včetně práva podat stížnost u dozorového úřadu) a informací o zdroji osobních údajů získávaných od subjektu údajů. Na vaši žádost vám Správce osobních údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Správce osobních údajů může za další vyžádané kopie účtovat přiměřený správní poplatek. Právo požadovat kopie nemá nepříznivý dopad na práva a svobody ostatních osob. O možnosti zveřejnění kopie, způsobu zveřejnění, případných nákladech a dalších podrobnostech vám Správce osobních údajů poskytne informace na vyžádání.

V případě automatizovaného rozhodování a profilování má subjekt údajů právo na přístup k informacím o použité logice a významu zpracování a pravděpodobných důsledcích pro subjekt údajů.

 

Právo na opravu

Máte právo od Správce osobních údajů požadovat, aby neprodleně opravil nepřesné osobní údaje o vaší osobě. S ohledem na účel zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, např. doplňujícím prohlášením nebo jiným způsobem.

 

Právo na výmaz

Máte právo požadovat, aby Správce osobních údajů neprodleně provedl výmaz osobních údajů o vaší osobě, a pokud jsou splněny určité podmínky, musí Správce osobních údajů neprodleně tento výmaz osobních údajů o vaší osobě provést. Mimo jiné musí Správce osobních údajů provést výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou nadále nezbytné pro účely, za kterými byly shromážděny, pokud odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, pokud již neexistuje právní důvod zpracovávání, pokud byly osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo pokud vůči zpracování vznesete námitku a neexistují žádné silnější oprávněné důvody pro další zpracovávání; osobní údaje musí být rovněž vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti dle práva EU nebo členského státu, jemuž Správce osobních údajů podléhá, pokud a ke shromažďování osobních údajů došlo v souvislosti s nabídkou služeb týkajících se informační společnosti.

Pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu, důsledek odvolání souhlasu:

Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

 

Právo na omezení zpracování

V níže uvedených případech máte právo na omezení zpracovávání údajů ze strany Správce osobních údajů:

a) pokud zpochybníte správnost osobních údajů, přičemž omezení trvá po dobu, která Správci osobních údajů umožní pravdivost údajů zkontrolovat;

b) zpracovávání je nezákonné a osobní údaje nechcete nechat vymazat a žádáte omezení jejich zpracovávání;

c) pro účely zpracovávání již Správce osobních údajů osobní údaje nepotřebuje, ale žádáte o ně vy kvůli určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; nebo

d) vznesli jste námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce osobních údajů, dokud se neověří, zda oprávněné důvody Správce osobních údajů převáží nad vašimi oprávněnými zájmy.

Dojde-li k omezení zpracování dle výše uvedeného, lze tyto osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávat pouze s vaším souhlasem, za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, za účelem ochrany práv jiné fyzické či právnické osoby nebo za účelem hájení důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Správce osobních údajů vás informuje před zrušením omezení zpracování.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste poskytli Správci osobních údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by vám Správce osobních údajů kladl překážky:

a) pokud je zpracovávání založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě (kde jste jednou smluvní stranou); a

b) zpracován probíhá automaticky.

Při uplatnění práva na přenositelnost údajů máte právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo jedním správcem druhému, pokud je to technicky proveditelné.

Uplatnění práva na přenositelnost údajů by nemělo být v rozporu s ustanoveními týkajícími se práva na výmaz a dále by toto právo nemělo poškozovat práva a svobody ostatních osob.

 

Právo vznést námitku

Máte právo s odkazem na osobní situaci kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů. V tomto případě již Správce osobních údajů osobní údaje zpracovávat nebude, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody k určení, výkonu a obhajobě právních nároků.

Pokud zpracování osobních údajů slouží účelům přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tyto účely, včetně profilování, nakolik se toto týká přímého marketingu. V případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebude možné osobní údaje pro tento účel nadále zpracovávat.

 

Rámec uplatnění práv

Správce osobních údajů bude reagovat bez zbytečného odkladu a nikdy později než jeden měsíc od obdržení vaší žádosti, jíž uplatňujete svá práva ohledně opatření provedených na základě této žádosti. Toto období může být v případě potřeby prodlouženo o dva měsíce z důvodu složitosti žádosti a počtu žádostí, které mají být zpracovány. Správce osobních údajů je povinen vás o prodloužení informovat a uvést své důvody do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že Správce osobních údajů neprovede na základě žádosti žádná opatření, je povinen vás o této skutečnosti nejpozději do jednoho měsíce informovat s uvedením, proč nebyla provedena žádná opatření, a informovat vás o možnosti podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů (v ČR je příslušným dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz.) a podat u soudu návrh na opravný prostředek.

V případě porušení vašich práv můžete být předvolání k soudu. Výše uvedené patří do pravomoci obecného soudu. Řízení může být zahájeno před soudem místně příslušným podle bydliště dotyčné osoby dle výběru této osoby. Soud může uložit Správci osobních údajů, aby poskytl informace, opravil, omezil nebo vymazal údaje nebo zrušil zpracování na základě automatizovaného rozhodování a aby zohlednil vaše právo vznést námitku. Soud může nařídit zveřejnění svého rozsudku, aby bylo možné identifikovat Správce osobních údajů nebo jiného správce osobních údajů a porušení, jehož se dopustil či dopustili.

Můžete požadovat náhradu škod, které vám vznikly v souvislosti s neoprávněným zpracováváním údajů (včetně opomenutí provést bezpečnostní opatření), od Správce osobních údajů odpovědného za škodu. Pokud Správce osobních údajů poruší vaše právo na ochranu osobnosti v důsledku neoprávněného zpracování údajů nebo porušením požadavků na zabezpečení údajů, můžete od Správce osobních údajů požadovat náhradu újmy. Správce údajů je zproštěn odpovědnosti, pokud prokáže, že škoda nebo újma na právech na ochranu osobnosti byla způsobena nevyhnutelnou příčinou mimo rozsah zpracování osobních údajů.

Náhrada škody není požadována a nelze se jí domáhat, pokud tato škoda vznikla záměrnou nebo hrubou nedbalostí poškozené strany.

 

 

Název a účel zpracování údajů

Právní základ zpracování údajů

Rozsah zpracovávaných údajů a jejich zdroj

Doba zpracování údajů

Příjemce přenosu údajů

Zpracovatel údajů a činnost zpracování údajů

I.

Zajištění registrace a uzavření smlouvy o užívání aplikace MOL GO, provozování Aplikace včetně udržování kontaktu s Uživateli a rovněž poskytování Služeb dle VOP (Všeobecné obchodní podmínky).

 

Všeobecné obchodní podmínky používání Aplikace jsou k dispozici na následujícím odkaze: https://molcesko.cz/cz/go/legal/

 

Osoba mladší 18 let se nemůže k používání Aplikace registrovat a nemá nárok na služby a výhody nabízené jejím prostřednictvím. Po stažení Aplikace je pro její další užívání vyžadováno prohlášení, že osoba, která se chce registrovat, je starší 18 let.

 

Článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy ohledně užívání Aplikace).

Jméno, e-mailová adresa, informace, zda je žadatel starší 18 let, heslo (heslo uložené na serveru hostovaném společností MOL v šifrované formě), datum registrace, skutečnost registrace pomocí facebookového profilu, facebooková fotografie (pokud ji uživatel povolil), profilové jméno na Facebooku, profilová e-mailová adresa na Facebooku, skutečnost registrace s profilem Google, Google foto (pokud je uživatel povolil), profilové jméno Google, profilová e-mailová adresa Google, Apple ID, heslo k Apple ID (jen pro uživatele iOS – údaje, kterými disponuje společnost Apple), skutečnost účasti v zákaznickém programu MOL (pokud tuto informaci uživatel dobrovolně poskytl), e-mailová adresa Uživatele k účtu MOL zákaznického programu), heslo k účtu MOL zákaznického programu, zda uživatel povoluje Aplikaci využívat údaje o poloze mobilního zařízení (geografická poloha, GPS), informace o souhlasech, které uživatel poskytl v souvislosti s užitím Aplikace.

Zdroj údajů: převzato od subjektu údajů.

Během používání Aplikace a 4 let po skončení používání. Jakákoliv smluvní strana může podat občanskoprávní žalobu vůči druhé straně dle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „ občanský zákoník“).

V případě žádosti úřadu – předání požadovaných údajů tomuto úřadu.

Společnost MOL Česká Republika, s,r,o, je správcem, k žádnému přenosu údajů nedochází.

MOL IT & Digital GBS Kft. (1117 Budapešť, Budafoki út 79.), Maďarsko;

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů členských společností Skupiny MOL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále MOL IT)

- poskytuje IT a serverové služby úzce související se zpracováním údajů, zajišťuje fungování Aplikace po IT stránce.

 

Autsoft Zrt. (1117 Budapešť, Gábor Dénes utca 4. Infopark, budova „C“), Maďarsko

webové stránky: https://www.autsoft.hu/hu ;

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Autosof Zrt.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále Autosoft)

- poskytovatel IT služeb úzce souvisejících se zpracováním údajů (vývoj aplikací, poskytováním podpory při odpovídání na stížnosti související s oblastí IT – přístup k osobním údajům Uživatele je však vždy minimalizován a omezen pouze na konkrétní případ).

Cortex a.s. ,

IČO: 471 256 16, se sídlem se sídlem U Elektry 974/1c, Praha 9, PSČ 190 00 je zapsaná pod spisovou značkou C 13052 u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze;

Telefon: +420 266 610 465

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(dále Cortex)

- poskytuje služby Zákaznického servisu a správy databáze, služby úzce související se zpracováním údajů

 

II.

Digitální karta MOL věrnostního programu

Článek 6. odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (dobrovolný souhlas subjektu údajů).

Bez souhlasu nelze zpracovávat údaje o poloze (GPS).


Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas. Toto odvolání souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

Jméno, e-mailová adresa, skutečnost účasti v zákaznickém programu MOL, e-mailová adresa Uživatele k MOL zákaznickému účtu, heslo k MOL zákaznickému účtu , číslo karty MOL zákaznického programu, status karty MOL zákaznického programu v peněžence Apple Wallet (přidána, nepřidána), osobní údaje pro registraci do MOL zákaznického programu (jméno, příjmení, datum narození), stav karty MOL zákaznického programu (potvrzená, nepotvrzená, aktivní), zůstatek bodů na účtu MOL zákaznického programu, seznam transakcí za posledních 90 dní, podrobnosti o každé transakci, tj. datum, změna zůstatku, hodnota nákupu, místo nákupu (pokud se uživatel dobrovolně rozhodl účastnit MOL zákaznického programu).

Zdroj údajů: převzato od subjektu údajů.

Dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas.

V případě žádosti úřadu – předání požadovaných údajů tomuto úřadu.

Společnosti MOL Plc., MOL Česká republika, s.r.o. a Multipont Program Zrt. jsou společnými správci v rámci provozování MOL zákaznického programu a zpracování osobních údajů souvisejících s MOL zákaznickým programem, k žádnému přenosu údajů nedochází.

MOL IT

Autsoft Zrt.

Cortex a.s. ,

- činnosti zpracovatelů shodné s bodem I.

III.

Plánování tras, vyhledávání čerpacích stanic MOL a související služby jako zasílání obchodních sdělení na míru - dle GPS polohy Uživatele

Článek 6. odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (dobrovolný souhlas subjektu údajů).

Bez souhlasu nelze zpracovávat údaje o poloze (GPS).

Jméno, e-mailová adresa, údaje o poloze telefonu Uživatele (GPS) (pokud tuto informaci Uživatel dobrovolně poskytl), číslo karty zákaznického programu MOL (pokud tuto informaci Uživatel dobrovolně poskytl).

Například: u údajů o poloze může Aplikace nabídnout uživateli nejbližší čerpací stanice; pokud Uživatel zadá geolokační zónu a pokud poskytl dobrovolný souhlas, Aplikace na základě polohy navrhne různé kupóny či slevy.

Po instalaci a otevření Aplikace bude Uživatel v pop-up rozbalovacím okně upozorněn na možnost poskytnout souhlas k poloze zařízení, v němž je Aplikace umístěna. Díky službě vyhledávání může Uživatel získávat informace o nabídkách a službách na čerpacích stanicích (v případě dobrovolného souhlasu ohledně GPS polohy nejblíže své poloze a to buď na pozadí zařízení, v němž je Aplikace nainstalována nebo pouze při spuštění Aplikace). Uživatel má možnost vypnout funkci polohy v souvislosti s Aplikací; avšak v takovém případě však nebude mít přístup k vyhledávacím službám.

Dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas.

Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas. Toto odvolání souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

V případě žádosti úřadu – předání požadovaných údajů tomuto úřadu.

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. je správce, k žádnému přenosu údajů nedochází.

MOL IT

Autsoft Zrt.

Cortex a.s.

- činnosti zpracovatelů shodné s bodem I.

IV.

Obecná marketingová (reklamní) sdělení, slevové kupony, průzkum spokojenosti Uživatelů Aplikace ohledně fungování Aplikace a služeb poskytovaných v rámci Aplikace za účelem jejího dalšího rozvoje a zlepšení Aplikace (např. aby její užívání bylo pro Uživatele ještě snadnější a současně přínosnější).

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů je nezbytné k dosažení oprávněných zájmů správců osobních údajů).

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti MOL zasílá všem Uživatelům, od kterých získal e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v souvislosti s uzavřenou smlouvou o používání Aplikace, tedy v souvislosti se svou obchodní činností, hromadné obchodní sdělení ohledně svého zboží a nabízených služeb a případně dotazníky ohledně fungování.

Jméno, Uživatelova e-mailová adresa.

Číslo karty MOL zákaznického programu, údaje o poloze Uživatelova telefonu (geografická poloha, GPS) (pokud je Uživatel v Aplikaci poskytne).

Zdroj údajů: získáno od subjektu údajů v souvislosti s plněním smlouvy.

Dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas. Vyjádření nesouhlasu je možné ihned při registraci Uživatele do Aplikace, v Profilu uživatele v nastavení Aplikace a pomocí odkazu uvedeném v konkrétním doručeném obchodním sdělení nebo pomocí dalších kanálů vyjmenovaných přímo v obchodním sdělení.

Toto vyjádření ne souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného před vyjádřením nesouhlasu.

V případě žádosti úřadu – předání požadovaných údajů tomuto úřadu.

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. je správce, k žádnému přenosu údajů nedochází.

MOL IT

 

Autsoft Zrt.

Cortex a.s. ,

- činnosti zpracovatelů shodné s bodem I.

V.

Prevence, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužití v souvislosti se službami MOL GO poskytovanými prostřednictvím Aplikace

Etický kodex a kodex obchodního chování a Etický kodex obchodního partnera (dále jako „ Etický kodex “) Skupiny MOL, kterým se řídí prevence, odhalování a vyšetřování podvodů a případů zneužití, je dostupný na adrese: https://molcesko.cz/cz/o-nas/etika-pro-obchodni-partnery/

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů je nezbytné k dosažení oprávněných zájmů správců osobních údajů).

Oprávněný zájem: prevence a odhalování případů porušení, které ohrožují majetek správce osobních údajů, obchodní tajemství, duševní vlastnictví, obchodní pověst, přiměřené a na respektu založené pracovní prostředí, kde nepanuje strach z odplaty a rovněž trestní stíhání osob odpovědných za tato porušení.

Jméno, e-mailová adresa, údaje registrované v Aplikaci Uživatelem, údaje vytvořené během vyšetřování. Správce osobních údajů zpracovává údaje nezbytné pro vyšetřování tak dlouho, dokud to vyšetřování vyžaduje, aby mohl i odhalit a prošetřit možné zneužití Aplikace.

Po dobu nezbytnou k provedení vyšetřování, ale alespoň po dobu registrace uživatelů a dále 4 roky po skončení registrace. Jedná se o období, během kterého může vznést vůči druhé straně své občanskoprávní nároky na základě § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Společnosti MOL Česká republika, s.r.o. je správce, k žádnému přenosu údajů nedochází.

MOL IT

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u tohoto zpracovatele v bodě I.

 

Cortex

 

- poskytuje službu Zákaznického servisu, přijímá stížnosti a to včetně stížností ohledně porušení Etického kodexu

 

VI.

Nahrávání telefonních hovorů se Zákaznickým servisem Společnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (dobrovolně poskytnutý souhlas subjektu údajů), který poskytuje subjekt údajů stiskem příslušného tlačítka a tím, že pokračuje v hovoru poté, co si vyslechl některé stručné informace na začátku telefonního hovoru.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracovávání na základě souhlasu daného před odvoláním.

Zvukové záznamy příchozích a odchozích hovorů s call centrem Zákaznického servisu. Nahrávky zaznamenávají hlas volajících - subjektů údajů (ať už Uživatelů, zákazníků MOL nebo osob, které nejsou považovány za zákazníky MOL) a zaměstnanců Zákaznického servisu.

Dále, pokud jsou činěna oznámení, zaznamenávají se následující údaje: jméno, adresa, telefonní, číslo, e-mailová adresa subjektu údajů, podrobnosti o oznámení, číslo karty MOL zákaznického programu (pokud je relevantní), údaje potřebné pro zaplacení jakékoliv náhrady (číslo bankovního účtu), podrobnosti o službě apod.

Pokud nebude souhlas odvolán, uchová společnost MOL ČR konkrétní audio nahrávky a související osobní údaje po dobu 4 let dle § 629 občanského zákoníku, aby uplatnila veškeré občanskoprávní nároky a chránila se před případnými občanskoprávními žalobami podanými subjekty údajů.

Další podrobnosti naleznete v části o účelu zpracování údajů Uchovávání údajů týkajících se komunikace se zákazníkem a dalšími subjekty údajů za účelem uplatnění právních nároků nebo obrany před žalobami, ať už v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním procesu.

Oprávnění zaměstnanci Zpracovatele na pozici operátora Zákaznického servisu a zaměstnanci pověření specifickými úkoly souvisejícími s provozem Zákaznického centra.

Cortex a.s.

 

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u těchto zpracovatelů v bodě I.

VII.

Reklamace služby a stížnost Uživatelů a v MOL GO neregistrovaných subjektů údajů učiněné písemně, e-mailem prostřednictvím Aplikace, telefonicky nebo osobně (jejich správa a vyřízení); ohlášení o vadách Služeb a stížnosti na Služby poskytované v rámci Aplikace

 

 

V případě řešení reklamací a stížností:

Dle občanského zákoníku a § 19 zákona č. 634 / 1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele musí být reklamace / stížnosti podané subjekty údajů, kteří jsou spotřebiteli, okamžitě prošetřeny, a pokud subjekt údajů nesouhlasí se způsobem, jakým byla jeho reklamace / stížnost vyřešena, nebo pokud není možné reklamaci / stížnost prošetřit okamžitě, společnost MOL ČR neprodleně připraví záznam o stížnosti a o své pozici ohledně reklamace / stížnosti a, v závislosti na typu reklamace / stížnosti, předá nebo doručí kopii tohoto záznamu subjektu údajů.

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození subjektu údajů (pro vyhodnocení práva užívat aplikaci MOL GO), podrobnosti o zprávě, číslo zákaznické karty, údaje potřebné pro platbu jakékoliv náhrady (číslo bankovního účtu), informace o stížnostech na fungování aplikace MOL GO.

Dále pak záznamy o stížnostech budou obsahovat místo, čas a způsob podání reklamace / stížnosti, detailní popis stížnosti subjektu údajů, seznam dokumentů a dalších dokladů předložených subjektem údajů, vyjádření stanoviska Společnosti MOL ČR ohledně reklamace / stížnosti; kde je to možné, je třeba reklamaci / stížnost okamžitě prošetřit – s výjimkou ústních stížností provedených telefonicky nebo jiným způsobem elektronické komunikace – podpis osoby, která záznam sepsala a podpis subjektu údajů a rovněž místo a čas sepsání záznamu.

Uchování záznamů o stížnostech a kopii reakce společnosti MOL ČR na stížnosti po dobu 4 let od vyřízení stížnosti. Jedná se o období, během kterého může vznést vůči druhé straně své občanskoprávní nároky na základě § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Oprávnění zaměstnanci Zpracovatele na pozici operátora Zákaznického servisu a zaměstnanci pověření specifickými úkoly souvisejícími s provozem Zákaznického centra

AutSoft Zrt.

– poskytování IT služeb úzce souvisejících se zpracováním údajů, vývojem aplikací a poskytování asistence při řešení stížností souvisejících s IT. V rámci výše uvedeného může poskytovatel služby nahlížet například do údajů z protokolů nebo může prostřednictvím tzv. „dashboardu“ (platformy pro správu případů) nahlížet do osobních údajů uživatelů. U vyřizování stížností může mít poskytovatel služby přístup k osobním údajům, dokud nebude stížnost vyřešena, jinak však osobní údaje neuchovává.

Cortex a.s. ,

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u těchto zpracovatelů v bodě I., primárně provoz Zákaznického servisu pro Aplikaci

VIII.

Komunikace s Uživateli Aplikace a v MOL GO neregistrovanými subjekty údajů prostřednictvím písemné nebo elektronické korespondence (e-mailů), odpovídání na otázky, aktualizace osobních údajů subjektů údajů, odesílání zpětné vazby společnosti MOL ČR

Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR – dobrovolně udělený souhlas subjektu údajů, který subjekt údajů poskytuje společnost MOL ČR tím, že zašle dotaz a v něm obsažené údaje; toto pokrývá rozsah údajů vyžadovaných pro reakci na dotaz a k vyřízení veškerých požadavků uvedených v dotaze (např. požadavek na poskytnutí informací).

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracovávání na základě souhlasu daného před odvoláním.

 

Osobní údaje obsažené v dotazu Uživatele / v MOL GO neregistrovaného subjektu údajů nebo v písemné nebo elektronické korespondenci (e-mailu).

U subjektů údajů nepovažovaných za Uživatele aplikace: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa subjektu údajů, údaje o zprávě, číslo věrnostní karty, údaje potřebné pro platbu jakékoliv náhrady (číslo bankovního účtu) a rovněž další údaje obsažené v dotazu subjektu údajů.

Dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas, jinak po dobu 4 let (dle § 629 občanského zákoníku), kdy lze uplatnit veškeré občanskoprávní nároky společnosti MOL ČR a kdy se společnost MOL ČR může bránit proti občanskoprávním žalobám subjektů údajů.

V případě odvolání souhlasu bude mít Společnost MOL ČR za to, že subjekt údajů si nepřeje v souvislosti s dotazem, odpovědí společnosti MOL ČR na dotaz a veškerou komunikací a aktualizace osobních údajů se společností MOL ČR vymáhat jakékoliv nároky.

Oprávnění zaměstnanci Zpracovatele na pozici operátora Zákaznického servisu a zaměstnanci pověření specifickými úkoly souvisejícími s provozem Zákaznického centra

Cortex a.s.

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u tohoto zpracovatele v bodě I., primárně provoz Zákaznického servisu pro Aplikaci

IX.

Uchovávání údajů souvisejících s komunikací s Uživateli a dalšími subjekty údajů za účelem obrany před právními nároky, ať už v soudním řízení nebo v administrativním nebo mimosoudním procesu

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování nezbytné z hlediska sledování oprávněného zájmu společnost MOL ČR). Oprávněný zájem: zahrnuje uplatnění nároků ze strany společnosti MOL ČR a úspěšnou obranu v jakémkoliv sporném řízení zahájeném Uživatelem Aplikace nebo ve správním řízení.

Uchovávání údajů souvisejících s komunikací s Uživateli Aplikace a dalšími subjekty údajů za účelem obrany před právními nároky, ať už v soudním řízení nebo v administrativním nebo mimosoudním procesu

Jakékoliv dokumenty (např. emaily, dopisy, dotazy v tištěné podobě) související s komunikací se Zákaznickým centrem a další dotazy budou společností MOL ČR uchovány po dobu 4 let dle § 629 občanského zákoníku, která se vypočítá od obdržení příslušného dokumentu Zákaznickým servisem (u e-mailů jde o okamžik, kdy se e-mail stane přístupným, u telefonních hovorů jde o čas, kdy byly zaznamenány), a to za účelem uplatnění jakýchkoliv pracovně nebo občanskoprávních nároků společnosti MOL ČR a obrany před občanskoprávními žalobami subjektů údajů.

Pokud je zpracování jakýchkoliv osobních údajů nezbytné pro obranu nebo prosazení jakýchkoliv oprávněných zájmů Společnosti MOL ČR v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení na základě jejích oprávněných zájmů, je Společnost MOL ČR oprávněna zpracovávat příslušné údaje (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) do definitivního uzavření tohoto řízení nebo dosažení oprávněného zájmu jinými prostředky (např. uzavřením mimosoudní dohody) a, pokud není možné uchovávat úplné písemné nebo elektronické dokumenty obsahující příslušné údaje, má Společnost MOL ČR právo pořídit výtah z příslušného dokumentu s ohledem na rozsah potřebných údajů

 

AutSoft Zrt.

 

Cortex a.s. ,

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u těchto zpracovatelů v bodě I.

X.

Vyžádání zpětné vazby ohledně Aplikace; komunikace, odpovídání na otázky, aktualizace osobních údajů subjektů údajů , písemně nebo elektronickou poštou (e-mailem, zprávou zaslanou prostřednictvím Aplikace); provoz systému „otázek a odpovědí“ v obchodě s aplikacemi AppStore.

Článek 6. odst. 1 nařízení GDPR dobrovolný souhlas subjektů údajů, který fyzická osoba poskytuje požadováním / kladením otázek / psaním komentářů a zasláním údajů v nich obsažených společnosti MOL Česká republika. s.r.o. v rozsahu, který je nezbytný pro odpověď na danou otázku a vyřízení požadavku (např. poskytnutí informací).

Bez souhlasu subjektu údajů nemůže společnost MOL Česká republika. s.r.o. na požadavky odpovědět.

Subjekt údajů může kdykoliv odvolat svůj souhlas. Toto odvolání souhlasu nebude mít vliv na legitimitu zpracování údajů provedeného na základě souhlasu uděleného před odvoláním.

Soukromé údaje obsažené v žádosti Uživatele nebo v písemné nebo elektronické poště (v e-mailu, ve zprávě zaslané prostřednictvím Aplikace, v sekci pro recenze v obchodě s aplikacemi v rámci Aplikace).

Údaje, které se o Aplikaci objevují ve zvláštním rozhraní obchodu Apple AppStore pro recenze, jsou následující: jméno, profilový obrázek, verze mobilního telefonu, typ operačního systému a číslo jeho verze, údaje obsažené v názoru.

V případě osob, které nelze klasifikovat jako Uživatele: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje.

Dokud nebude souhlas fyzické osoby odvolán; v případě, že odvolán nebude, po dobu 4 let dle § 629 občanského zákoníku kvůli možnému uplatnění občanskoprávních nároků ze strany Společnosti MOL Česká republika s.r.o. a její obraně před občanskoprávními žalobami fyzické osoby.

V případě odvolání souhlasu bude mít společnost MOL Česká republika s.r.o. za to, že fyzická osoba nechce prosazovat žádné nároky v souvislosti s požadavkem, odpovědí na něj ze strany MOL Česká republika s.r.o., související komunikací a aktualizace osobních údajů subjektů údajů.

Pokud jsou příslušné údaje nezbytné pro to, aby společnost MOL Česká republika s.r.o. mohla prosazovat své občanskoprávní nároky nebo se chránit před občanskoprávními žalobami fyzické osoby, může společnost MOL Česká republika s.r.o. tyto údaje postoupit advokátním kancelářím, které Společnost MOL Česká republika s.r.o. zastupují a které mají přísnou zákonnou povinnost zachovávat důvěrnost informací.

V případě žádosti úřadu – předání požadovaných údajů tomuto úřadu.

 

MOL IT

Cortex a.s.

- činnosti popisem shodné s činnostmi uvedené u těchto zpracovatelů v bodě I.

XI.

Analytika: Google Analytics – https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ – vytváří pro společnost MOL Česká republika s.r.o. statistiky z anonymních a agregovaných statistik dat týkajících se používání a fungování aplikace. Společnost MOL Česká republika s.r.o. využívá tyto anonymní statistiky, aby zlepšila Službu.

Poskytovatel služby zaznamenává údaje návštěvníků, aby podrobil zkoumání a zlepšil fungování služby a rovněž aby zajistil uspokojivou úroveň služby a předešel zneužití.

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování údajů nezbytné k dosažení oprávněných zájmů společnosti MOL Česká republika s.r.o.).

Údaje z analytiky se společnosti MOL Česká republika s.r.o. objevují pouze v anonymní agregované formě.

Poskytovatel služby využívá služby Google Analytics pro analýzu statistik o webové stránce, statistik o Aplikaci, demografická data uživatelů, zájmy a chování na webových stránkách a proto, aby mohl výše zmíněné údaje sledovat.

Společnost MOL Česká republika s.r.o. má např. přístup k následujícím anonymním statistikám: kolik uživatelů si denně/měsíčně Aplikaci otevřelo, data o návštěvnosti (desktop, mobilní telefon, tablet atd.), kde se nacházejí uživatelé, kteří si Aplikaci otevřeli (např.: Maďarsko a konkrétní region), jaký typ mobilního telefonu použili (Apple, Samsung, Huawei atd.), jaké jazykové nastavení použili, jakého mobilního operátora použili, jak dlouho mají na svém zařízení Aplikaci v průměru otevřenu, demografické trendy (např. procento uživatelů dle věku), která okna Uživatelé z Aplikace otevřeli atd.)

Za účelem stanovení počtu návštěvníků webové stránky a Aplikace Poskytovatel služby používá služby Google Analytics. V rámci těchto služeb poskytuje společnost Google údaje, které nejsou dostatečné k určení totožnosti fyzické osoby.

Společnost Google poskytuje možnost omezit užívání analytických služeb. Pokud se chcete odhlásit od služby Google Analytics, protože nechcete, aby tato služba využívala vaše data, navštivte webové stránky společnosti Google.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Dokument s názvem „Jak může Google využívat údaje, když použijete jednu z partnerských webových stránek nebo aplikaci“ je dostupný na následujícím odkaze: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Rozsah údajů získávaných společností Google konkrétně zahrnuje: individuální identifikátory, aplikaci a nastavení, typ zařízení a nastavení (typ používaného zařízení, rozlišení obrazovky, typ prohlížeče a jazykové nastavení), operační systém, mobilního poskytovatele a číslo verze aplikace a jaký druh interakce probíhá mezi Google a dalšími aplikacemi, zařízeními a prohlížeči. Do druhé skupiny patří: adresa navštívené webové stránky, IP adresa uživatele, chybová oznámení, provozní kroky a rovněž datum, čas a příslušný odkaz na požadavek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu .

Údaje jsou uchovávány po dobu 4 let od záznamu dle § 629: občanského zákoníku kvůli možnému uplatnění občanskoprávních nároků ze strany společnosti MOL Česká republika s.r.o. a její obraně před občanskoprávními žalobami fyzických osob.

N/A

MOL IT

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ MOL GO

 

MOL Česká republika, s.r.o

Sídlo: Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha

IČ: 49450301

(dále jen MOL)

 

Zákaznický servis:

Cortex a.s.

Telefonní číslo: +420 241 080 800

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.molcesko.cz

1. Úvodní ustanovení

2. Výklad pojmů

3. Oblast působnosti VOP

4. Elektronické uzavření smlouvy a registrace uživatele

5. Uživatelský účet – přihlášení a smazání

6. Změna hesla, zapomenuté heslo

7. Použití aplikace „MOL Go“

8. Ochrana osobních údajů

9. Oznámení

10. Odpovědnost

11. Ukončení smlouvy

12. Vyřizování reklamací, zákaznický servis, poznámky

13. Ostatní ustanovení

Příloha č. 1: Informace o zpracování osobních údajů https://molcesko.cz/cz/legal/

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP) budou považovány za všeobecné smluvní podmínky uvedené v § 1751 an. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník) a bude k nim tak přistupováno. Tyto VOP představují nedílnou součást všech smluv, které se týkají používání mobilní aplikace „MOL GO“. Bez výslovného přijetí těchto VOP nelze smlouvu platně uzavřít.

1.2. Předtím, než využijete služby společnosti MOL, si pečlivě přečtěte tyto VOP. Tato smlouva obsahuje právně závazné podmínky používání aplikace „MOL GO“ (dále jako „Aplikace“) a služeb dostupných v rámci Aplikace (dále jako „Služba“). Tím, že Službu jakkoliv využijete, včetně mj. přihlášení a vyhledávání v Aplikaci, dáváte najevo, že jste si přečetli zde uvedené podmínky, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Pokud si nepřejete dodržovat obsah těchto VOP, nepoužívejte prosím Aplikaci nebo Službu, ani se o použití Služby a přihlášení do Aplikace nepokoušejte.

1.3. Společnost MOL poskytuje Uživatelům prostřednictvím Aplikace Službu, která jim umožňuje vyhledávat konkrétní témata v rámci slev (slevových poukazů), obsahu a služeb, a z Aplikace MOL může rovněž poskytnout přístup k dalším aplikacím nabízeným smluvními partnery MOL a společnostmi Skupiny MOL, aby Uživatel mohl o těchto aplikacích snadněji získat informace. Aplikace může Uživatele nasměrovat k aktuálnímu obchodu s aplikacemi daného operačního systému. Škála nabízených aplikací, obsahu, slev a služeb se může kdykoliv změnit.

1.4. Poskytování Služby je podmíněno přijetím ustanovení těchto VOP Uživatelem a rovněž tím, že bude Uživatel informován o souvisejících ustanoveních Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese: molcesko.cz/cz/go/legal

1.5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo tyto VOP změnit nebo nahradit dle vlastního uvážení jak je blíže uvedeno v čl. 3.6 těchto VOP.

1.6. Etický kodex pro obchodní partnery Poskytovatele služeb naleznete na adrese: https://molcesko.cz/cz/produkty-a-sluzby/pro-partnery/etika-pro-obchodni-partnery/ Poskytovatel služeb tímto vyjadřuje, že přijímá závazky vyplývající z tohoto etického kodexu.

2. Výklad pojmů

Uživatel: fyzická osoba starší 18 let, která se registrovala prostřednictvím mobilní aplikace a uznala tyto VOP jako pro sebe závazné.

Uživatelský účet: technologie, pomocí níž se Uživatel může připojit k Aplikaci, tj. k informační službě. Uživatelský účet vyžaduje Uživatelské jméno a Heslo. Uživatelský účet slouží k systémovému ověření.

Uživatelské jméno a heslo: Identifikátory uvedené fyzickou osobou - Uživatelem prostřednictvím Aplikace, jejichž zadání umožňuje využívat funkce Mobilní aplikace.

Slevový poukaz: Nosič práva na nákup nebo službu se slevou, který Poskytovatel služeb zpřístupňuje Uživateli prostřednictvím Aplikace a který rovněž opravňuje k využití Služby v Aplikaci nebo ke slevě poskytované společnostmi Skupiny MOL nebo smluvními partnery společnosti MOL, případně opravňuje k využití dostupných slev na služby dostupné prostřednictvím aplikací společností Skupiny MOL nebo smluvních partnerů, které jsou dostupné prostřednictvím Aplikace.

Slevový poukaz poskytuje Poskytovatel služby Uživateli v Aplikaci na základě dohody s příslušnou společností nebo partnerem Skupiny MOL.

Mobilní aplikace nebo Aplikace nebo aplikace MOL GO: aplikace (IT řešení) vyvinuté a běžící na mobilních zařízeních, jejímž prostřednictvím může Uživatel provést registraci k používání Aplikace, má přístup ke svému Uživatelskému účtu a používá Službu.

Mobilní zařízení: technické zařízení schopné přenosu mobilních dat a mobilní komunikace, včetně zejména, avšak nikoliv výlučně, chytrých telefonů, tabletů, phabletů atd.

Společnost Skupiny MOL: všechny společnosti, jejichž hlavní rozhodovací orgán MOL (Nyrt.) Plc. má přímo nebo nepřímo více než 50 % hlasů nebo vykonává práva majoritního vlastníka nebo jiné právo kontroly uvedené v samostatné smlouvě.

MOL zákaznický program: MOL zákaznický program je systém odměňování zákazníků provozovaný společností MOL Česká republika, s.r.o. za účasti partnerů uvedených vhodným způsobem na webových stránkách www.molprogram.cz, v rámci něhož můžou Zákazníci sbírat body dle příslušných pravidel.

Služba: Společnost MOL poskytuje Uživatelům prostřednictvím Aplikace službu vyhledávání, která jim umožňuje vyhledávat konkrétní témata v rámci slev (slevových poukazů) aktuálně nabízených společností MOL, obsah (např. články, informace) a služby; z Aplikace MOL může rovněž poskytnout přístup k dalším aplikacím nabízeným smluvními partnery MOL a společnostmi Skupiny MOL. Aplikace může Uživatele nasměrovat k aktuálnímu obchodu s aplikacemi v daném operačním systému, kde je daná aplikace společnosti Skupiny MOL dostupná. Škála nabízených aplikací, obsahu, služeb a slev se může kdykoliv změnit.

Poskytovatel služby: Společnost MOL poskytující služby prostřednictvím Mobilní aplikace.

Webová stránka: Stránka https://molcesko.cz/cz/ a podstránka https://molcesko.cz/cz/go/ .

3. Oblast působnosti VOP

3.1. Konkrétní oblast působnosti VOP ovlivňuje Poskytovatele služby a uživatele, který Aplikaci používá.

Podmínky právního vztahu mezi Poskytovatelem služby a společnostmi a partnery Skupiny MOL jsou obsaženy v samostatných smlouvách.

3.2. Služba je dostupná pouze pro fyzické osoby starší osmnácti (18) let. Jakékoliv použití nebo přístup k Aplikaci osobami mladšími 18 let jsou neoprávněné a budou považovány za porušení těchto VOP. Tím, že Uživatel používá Službu a Aplikace, se má za to, že Uživatel prohlásil a zaručil, že je mu více než 18 let a že je oprávněn smlouvu uzavřít.

3.3. VOP jsou účinné od data uvedeného pod názvem až do odvolání.

3.4. Společnost MOL si vyhrazuje právo změnit způsob a okolnosti poskytování aplikace „MOL GO“ ve shodě s ustanoveními změněných VOP a rovněž právo přestat aplikaci „MOL GO“ nabízet.

3.5. Pokud je některé ustanovení VOP neplatné nebo nevymahatelné nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení VOP. Smluvní strany v takovém případě dané neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, které co nejvíce odpovídá jejich původním záměrům.

3.6. Pokud dojde ke změně VOP, Poskytovatel služby zveřejní informaci o změně, přehled změn, datum účinnosti dodatku a nové úplné znění VOP, které budou účinné v budoucnosti, alespoň 15 (patnáct) kalendářních dní před datem účinnosti dodatku na Webové stránce a zpřístupní ho svému Zákaznickému servisu a učiní tyto změny přímo přístupnými a čitelnými pro Uživatele v rámci Aplikace.

3.7. V případě změny VOP je Poskytovatel služby povinen ve výše uvedené lhůtě upozornit Uživatele na příslušný dodatek k VOP v Aplikaci. Jestliže bude Uživatel využívat Službu po datu účinnosti dodatku k VOP, má se za to, že Uživatel přijal VOP se změněnými podmínkami. V případě nepřijetí změněných všeobecných obchodních podmínek není možné do Aplikace vstoupit.

3.8. Pokud se změní Informace o zpracování osobních údajů spojené s VOP, je Poskytovatel služby povinen tuto skutečnost zveřejnit na Webových stránkách, zpřístupnit tuto Informaci v rámci svého Zákaznického servisu a učinit je přímo přístupným a čitelným pro Uživatele v rámci Aplikace.

4. Elektronické uzavření smlouvy a registrace uživatele

4.1. Smlouva o používání aplikace „MOL GO“ bude uzavřena mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby v případě, že Uživatel přijal ustanovení VOP, platným způsobem zaregistroval Aplikaci a Poskytovatel služby tuto skutečnost potvrdil v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2. Uživatelé mohou zahájit registraci z Mobilní aplikace.

4.3. Pokud Uživateli z jakéhokoli důvodu nepřijde potvrzující e-mail do 24 hodin, Uživatel musí na tuto skutečnost upozornit Zákaznický servis.

4.4. S každou e-mailovou adresou může být spojen pouze jeden Uživatelský účet.

4.5. Uživatelé odpovídají za poskytnutí své vlastní, funkční a platné e-mailové adresy a za zachování této adresy uvedené při registraci po dobu používání Služby.

4.6. Uživatelé musí své Uživatelské jméno a Heslo udržovat za všech okolností v tajnosti a nezpřístupňovat je třetím osobám.

Uživatelé jsou povinni podniknout veškeré nezbytné kroky, aby zajistili bezpečnost svého Uživatelského jména a Hesla a zamezili podvodnému užití svých Uživatelských účtů.

4.7. Technický postup uzavření smlouvy:

4.7.1. Prostřednictvím Mobilní aplikace:

1) Stažení Aplikace z obchodu s aplikacemi;

2) Uvedení údajů požadovaných pro registraci. Registraci lze provést jedním z následujících způsobů:

a) Registrace pomocí stávajícího Facebookového účtu, se zohledněním věkového limitu uvedeného v článku 3.2;

b) Registrace pomocí stávajícího Účtu Google, se zohledněním věkového limitu uvedeného v článku 3.2;

c) Registrace zadáním vlastní funkční e-mailové adresy, se zohledněním věkového limitu uvedeného v článku 3.2;

d) Registrace pomocí stávajícího účtu MOL zákaznického programu, se zohledněním věkového limitu uvedeného v článku 3.2;

e) Registrace pomocí stávajícího účtu Apple ID (pouze uživatelé iOS), se zohledněním věkového limitu uvedeného v článku 3.2;

3) Přijetí těchto VOP a souhlas se zpracováním údajů a Informaci o zpracování osobních údajů

4) Potvrzovací e-mail na e-mailovou adresu Uživatele

4.7.2. Aplikaci lze stáhnout z obchodu s aplikacemi Apple App Store nebo Google Play.

Všeobecné obchodní podmínky pro obchod s aplikacemi Apple App Store naleznete na následujícím odkaze:

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.html#privacy

Všeobecné obchodní podmínky pro obchod s aplikacemi Google Play naleznete na následujícím odkaze:

https://play.google.com/intl/cz_cz/about/play-terms.html

V případě stažení Aplikace z obchodu s aplikacemi Apple App Store nebo Google Play Uživatel potvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky obchodu s aplikacemi Apple App Store nebo Google Play, které byly v dané době účinné a dostupné na výše uvedených odkazech, a že jim porozuměl, a rovněž potvrzuje, že zde uvedená ustanovení považuje za pro něj závazná, zejména včetně ustanovení, kterými se řídí užívání obchodu s aplikacemi Apple App Store a Google Play. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek Uživatel přijímá skutečnost, že Poskytovatel služby nemusí mít vliv na regulaci a fungování obchodů s aplikacemi Apple App Store a Google Play. Poskytovatel služby v případě jakýchkoliv změn výše uvedených předpisů nenese odpovědnost za fungování výše uvedených společností nebo možnost stažení Aplikace.

4.8. Registrace pomocí stávajícího facebookového účtu

Pokud se Uživatel zaregistruje pomocí stávajícího Facebookového účtu, přijímá skutečnost, že určité informace o jeho Facebookovém účtu budou poskytnuty Provozovatelem Facebooku Poskytovateli služeb v souladu s platnými a příslušnými zásadami Facebooku.

Smluvní podmínky Facebooku jsou k dispozici na následujícím odkaze: https://cs-cz.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms

Uživatel se smí pomocí svého Facebookového účtu zaregistrovat pouze, pokud v nastavení udělí tomuto účtu potřebná povolení. Poskytovatel služby identifikuje Uživatele pomocí tzv. „e-mailového hashe“. V tomto případě nebude e-mailová adresa Uživatele skutečně sdílena s Facebookem a Facebook pouze porovná e-mailové adresy „hashované“ (rozptýlené) Poskytovatelem služby se svou databází, v níž jsou e-mailové adresy rovněž „hashované“. Pokud databáze nalezne shodu, Facebook poskytne Poskytovateli služby pro příslušnou adresu Facebookové uživatelské ID.

4.9. Registrace pomocí stávajícího účtu Google

Pokud se Uživatel zaregistruje pomocí stávajícího účtu Google, přijímá skutečnost, že určité informace o jeho účtu Google budou poskytnuty Provozovatelem Google Poskytovateli služby v souladu s platnými a příslušnými zásadami společnosti Google.

Smluvní podmínky společnosti Google jsou dostupné na následujícím odkaze:

https://policies.google.com/terms

Uživatel se smí pomocí svého účtu Google zaregistrovat pouze, pokud v nastavení udělí tomuto účtu potřebná povolení. Poskytovatel služby identifikuje Uživatele pomocí tzv. „e-mailového hashe“. V tomto případě není e-mailová adresa Uživatele skutečně sdílena mezi Poskytovatelem služby a společností Google a Google pouze porovná e-mailové adresy „hashované“ (rozptýlené) Poskytovatelem služby se svou databází, v níž jsou e-mailové adresy rovněž „hashované“. Pokud databáze nalezne shodu, Google poskytne Poskytovateli služby pro příslušnou adresu Google ID.

4.10. Registrace pomocí zadání vlastní platné e-mailové adresy

Uživatel může uvést vlastní e-mailovou adresu, kterou lze použít pro registraci.

4.11 Registrace pomocí stávajícího účtu zákaznického programu MOL

Pokud se Uživatel zaregistruje pomocí stávajícího účtu MOL zákaznického programu, přijímá skutečnost, že určité informace o jeho účtu MOL zákaznického programu budou poskytnuty Provozovatelem zákaznického programu MOL Poskytovateli služby v souladu s platnými a příslušnými zásadami zákaznického programu MOL.

Jakmile uživatel zadal e-mailovou adresu a heslo k účtu MOL zákaznického programu, pak v nabídce profilu automaticky uvidí přidanou digitální kartu MOL zákaznického programu a uvidí také křestní jméno, příjmení a e-mailovou adresu, které jsou navázány na účet MOL zákaznického programu pro přihlášení/registraci.

4.12. Registrace pomocí stávajícího účtu Apple ID (pouze uživatelé iOS)

Pokud se Uživatel zaregistruje pomocí stávajícího účtu Apple ID, přijímá skutečnost, že určité informace o jeho účtu Apple ID budou poskytnuty Provozovatelem Apple Poskytovateli služby v souladu s platnými a příslušnými zásadami společnosti Apple.

Platné zásady společnosti Apple jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Pro ověření identity uživatel vybere e-mailovou adresu Apple ID, kterou chce použít, a zadá přístupový kód nebo použije funkci FaceID. Po úspěšném přihlášení se v aplikaci v oddílu s profilem zobrazí šifrované ID.

 

4.11. Aplikace zajišťuje identifikaci a upozornění na nutnost opravy chyb, které vzniknou v průběhu elektronického zaznamenávání dat před provedením právního prohlášení o uzavření smlouvy.

4.12. Pro fungování aplikace je vyžadováno Mobilní zařízení s operačním systémem minimálně Android 5.0 a iOS 10 s 50 MB volné úložné kapacity a internetové připojení s odpovídající šířkou pásma. Technické podmínky nezbytné na straně uživatele je povinen zajistit Uživatel. Poskytovatel služby nebude za nesplnění těchto technických podmínek odpovídat.

4.13. Smluvní strany se budou navzájem informovat o jakékoli nastalé skutečnosti, údaji, okolnosti nebo informaci, která je důležitá pro používání Aplikace.

4.14. V případě, že dojde ke změně údajů Uživatele, Uživatel uvědomí Poskytovatele služby o rozsahu změněných údajů a informuje Zákaznický servis o nových platných údajích do 5 (pěti) kalendářních dnů od data změny.

 

5. Uživatelský účet – přihlášení a smazání

5.1. Uživatel se ke svému Uživatelskému účtu může přihlásit pomocí svého Uživatelského jména a Hesla. Přihlášení je možné prostřednictvím Aplikace.

5.2. Uživatel může zažádat o smazání svého Uživatelského účtu ve zprávě podané na online platformě Zákaznického servisu nebo písemně v dopise odeslaném na poštovní adresu Zákaznického servisu. Po obdržení žádosti Poskytovatel služby Uživatelský účet okamžitě smaže.

5.3. V případě, že smlouva uzavřená s Uživatelem bude ukončena výpovědí, Poskytovatel služby zneplatní Uživatelské jméno a heslo Uživatele a rovněž smaže Uživatelský účet.

5.4. Uživatel nesmí použít Uživatelský účet žádné jiné osoby. Pokud Uživatel zjistí, že došlo k neoprávněnému užití jeho Uživatelského účtu nebo k porušení jakéhokoliv bezpečnostního pravidla souvisejícího s Uživatelským účtem, Uživatel je povinen o této skutečnosti Poskytovatele služby neprodleně písemně informovat.

6. Změna hesla, zapomenuté heslo

6.1. Uživatel si může heslo kdykoliv prostřednictvím aplikace změnit. Poskytovatel služby výslovně doporučuje, aby si Uživatel pravidelně měnil své heslo a nepředával je nikomu jinému, ani je neměl uloženo na místě, kam mají přístup jiné osoby.

6.2. Pokud Uživatel zapomene své heslo, může požádat o nové heslo tím, že klikne na odkaz „Zapomenuté heslo“ v rozhraní pro přihlášení k Uživatelskému účtu, a zadá e-mailovou adresu, kterou registroval. Poskytovatel služby zašle nové heslo vygenerované systémem na zadanou e-mailovou adresu Uživatele.

Poté, co se Uživatel s novým heslem přihlásí, může si vygenerované heslo změnit za vlastní unikátní heslo.

7. Použití aplikace „MOL Go“

7.1. Použití Aplikace

7.1.1. Uživatel si může Aplikaci stáhnout zdarma z výchozího Obchodu s aplikacemi operačního systému svého zařízení. Poskytovatel služby neodpovídá za provoz obchodu s aplikacemi.

7.1.2. Služba nabízí možnosti, které jsou dostupné po přihlášení k Uživatelskému účtu.

7.1.3. V Aplikaci může Uživatel v rámci nabízené Služby Vyhledávač čerpacích stanic najít jemu nejbližší servisní stanici provozovanou společností MOL, která bude nabízet ty služby, o které má Uživatel na základě jeho preferencí zájem, v případě, že výslovně poskytl souhlas se sledováním své polohy (GPS poloha Uživatele a to buď na pozadí zařízení, v němž je Aplikace nainstalována nebo pouze při spuštění Aplikace).

7.1.4. V Aplikaci může Uživatel v rámci nabízené Služby Plánovač tras plánovat trasy zadáním požadovaného cíle, aby se mu následně zobrazily čerpací stanice společnosti MOL na zadané trase, v případě, že výslovně poskytl souhlas se sledováním své polohy (GPS poloha Uživatele a to buď na pozadí zařízení, v němž je Aplikace nainstalována nebo pouze při spuštění Aplikace).

7.1.5. Uživatel má dále prostřednictvím Aplikace možnost přístupu ke Slevovým poukazům a dalšímu obsahu nahranému společností MOL do Aplikace. V Aplikaci může Uživatel dále získat přístup k aplikacím, které poskytují společnosti Skupiny MOL nebo smluvní partneři společnosti MOL v případě, že projeví zájem.

7.2.Připojení k účtu MOL zákaznického programu

7.2.1. K zpřístupnění funkcí MOL zákaznického programu (např. přihlášení pomocí MOL zákaznického účtu, zpřístupnění digitální karty MOL zákaznického účtu, informace o zůstatku, seznam transakcí za posledních 90 dní, podrobnosti o každé transakci) lze pomocí e-mailové adresy uvedené při registraci s výslovným souhlasem Uživatele spojit Uživatelský účet vytvořený v Aplikaci a účet patřící k téže e-mailové adrese v MOL zákaznickém programu (dále jako Účet MOL zákaznického programu). Uživatel může udělit souhlas prostřednictvím Aplikace v průběhu procesu registrace. Výsledné spojení může být Uživatelem prostřednictvím Aplikace kdykoliv ukončeno. Uživatel bere na vědomí, že změny provedené v účtu MOL zákaznického programu (jako je například změna hesla, osobních údajů nebo e-mailové adresy) mohou vést k rozdělení spojení mezi Uživatelským účtem a účtem MOL zákaznického programu ze strany Poskytovatele služby, v kterémžto případě bude vyžadováno opětovné spojení.

7.2.2. Účet MOL zákaznického programu a přístup k informacím o zůstatku MOL zákaznického programu a jakákoliv s tím související činnost se řídí aktuálními Pravidly MOL zákaznického programu společnosti MOL a příslušnými Informacemi o zpracování osobních údajů. Více informací o možných změnách naleznete na adrese www.molprogram.cz.

7.2.3. Uživatel, který má uživatelský účet, si může vyžádat novou kartu MOL programu zaregistrováním do zákaznického programu. Jakákoliv s tím související činnost se řídí aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami zákaznického programu společnosti MOL a příslušným Oznámením o ochraně osobních údajů. Více informací o možných změnách naleznete na webových stránkách na adrese www.molprogram.cz.

7.3.Služby společnosti MOL ČR, Skupiny MOL

7.3.1. Poskytovatel služby poskytuje přístup k aplikacím nabízeným společnostmi Skupiny MOL prostřednictvím Aplikace. Škála dostupných aplikací se může neustále měnit.

7.3.2. Jednotlivé aplikace nabízené v rámci Aplikace se řídí příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů pro danou aplikaci.

7.4. Slevy

7.4.1. Poskytovatel služby může prostřednictvím Aplikace poskytovat Uživatelům slevové poukazy na slevu z nákupu nebo slevu na Služby poskytované ze strany Poskytovatele služby. Poskytovatel Služby může dále poskytovat slevové poukazy na služby, které jsou dostupné prostřednictvím aplikací společností ze Skupiny MOL a rovněž slevy na další služby poskytované společnostmi Skupiny MOL nebo slevové poukazy (dále jako Slevové poukazy). Poskytovatel služby nebude za Slevové poukazy vyžadovat poplatky.

7.4.2. Současný právní vztah mezi Poskytovatelem služby a Uživateli se omezuje na zpřístupňování Slevových poukazů a nevztahuje se na služby, na něž budou Slevové poukazy uplatněny. Právní vztah a závazek poskytovat služby budou ustaveny mezi Uživatelem používajícím Slevový poukaz a společností MOL nebo společností ze Skupiny MOL poskytujícím slevu. Tento vztah bude určen příslušnými zákony a zásadami dostupnými na webových stránkách společnosti MOL nebo společností ze Skupiny MOL poskytujících slevu. Uživatel prohlašuje, že se s těmito zásadami před využitím Slevových poukazů seznámil a porozuměl jejich obsahu.

7.4.3. Uživatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Slevové poukazy mohou být zabezpečeny pomocí digitálních bezpečnostních řešení, jejichž technologie chrání Slevové poukazy před paděláním. Uživatel se zavazuje používat Slevové poukazy pouze pro danou slevu a nesnažit se kopírovat, napodobovat nebo reprodukovat jejich bezpečnostní řešení a dále bere na vědomí, že jakékoliv užití Slevových poukazů způsobem, který se liší od jejich zamýšleného užití, a jakékoliv kopírování, napodobování nebo reprodukce těchto poukazů může vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti. Společnost MOL nebo jakákoliv společnost Skupiny MOL poskytující slevu a rovněž zaměstnanci nebo zaměstnanci ostrahy na místě poskytnutí slevy mohou zkontrolovat, zda Uživatel hodlá použít originální Slevový poukaz. Pokud společnost MOL nebo společnost Skupiny MOL zjistí, že bezpečnostní znaky na slevovém poukazu jsou poškozeny nebo jsou neúplné nebo pokud zjistí, že nesou znaky úmyslného poškození nebo je považují za napodobené nebo zkopírované, mohou uživatelům daného Slevového poukazu odmítnout poskytnout danou slevu. Za toto (zdůvodněné) neposkytnutí slevy není Uživatel oprávněn žádat od společnosti MOL ani od žádné společnosti Skupiny MOL poskytujících slevu náhradu škody.

7.4.4. Jak získat Slevový poukaz: Aktuálně dostupné Slevové poukazy jsou prezentovány Uživatelům v Aplikaci, neuvede-li Uživatel výslovně, že si nepřeje dané Slevové poukazy obdržet.

Aktuálně dostupné Slevové poukazy se aktualizují každým otevřením Aplikace pomocí odpovídajícího širokopásmového internetového připojení. Obnovení nabídky Slevových poukazů závisí na tom, zda Uživatel zavřel Aplikaci po předchozím použití a na tom, zda je internetové širokopásmové připojení pro Mobilní aplikaci odpovídající. Pokud nebude šířka pásma internetového připojení vhodná, Slevové poukazy se nemusí správně aktualizovat. Poskytovatel služby za toto nijak neodpovídá.

7.4.5. Služba zasílání Slev pomocí Slevových poukazů v rámci Aplikace bude Uživateli poskytována do doby, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas s dalším zasíláním takových Slevových poukazů. Vyjádření nesouhlasu ze strany Uživatele je možné přímo při registraci, dále zaškrtnutí v Profilu uživatele v nastavení Aplikace a pomocí odkazu uvedeném v každém konkrétním Slevovém poukazu.

7.4.6. Než Uživatel Slevový poukaz využije, bude podrobně informován o pravidlech uplatnění Slevového poukazu. Slevový poukaz lze uplatnit jeho předložením, zejména předložením na pokladně nebo naskenováním čárového kódu pod údaji o daném Slevovém poukazu. Slevové poukazy dostupné v Aplikaci nelze kombinovat s jinými slevami. Uživatel může mít v Aplikaci přístup k jednomu nebo více Slevovým poukazům. Platnost a podmínky uplatnění se pro jednotlivé Slevové poukazy mohou lišit.

7.5. Vyhledávač čerpacích stanic

7.5.1. Vyhledávač čerpacích stanic nabízí Uživatelům Službu vyhledání čerpací stanice společnosti MOL v jejich blízkosti nebo kdekoliv v dané zemi a služby na nich poskytované na základě volného vyhledávání textu s ohledem na aktuální GPS polohu Uživatele. Uživatel si může čerpací stanici a nabízené služby v rámci jednotlivých čerpacích stanic vybrat a získat dodatečné podrobnosti o všech vybraných čerpacích stanicích a to buď v podobě seznamu, nebo ve formě mapy. Vyhledávač stanic je Uživateli zpřístupněn pouze v případě výslovného souhlasu Uživatele se sledováním Uživatelovi polohy (GPS poloha Uživatele). Službu vyhledávače stanic nelze z technických důvodů poskytnout bez toho, aby Uživatel sdílel s Aplikací svou polohu. V případě, že Uživatel nedá souhlas se sdílením své polohy, nebude mu tato Služba zpřístupněna a budou mu ponechány ostatní Služby Aplikace, které nejsou technicky závislé na sdílení aktuální GPS polohy Uživatele.

7.5.2. Vyhledávač čerpacích stanic společnosti MOL pomáhá Uživatelům najít čerpací stanice podle jejich potřeb. Uživatel může čerpací stanice vyhledávat buď pomocí textového vyhledávání anebo nastavením filtrů, které Uživateli umožní najít čerpací stanici, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

7.6. Plánovač tras

7.6.1. Pomocí funkce plánovače tras může Uživatel s ohledem na svou aktuální GPS polohu plánovat trasy zadáním požadovaného cíle, aby se mu následně zobrazily čerpací stanice společnosti MOL na zadané trase. Uživatel má dále možnost využít filtrování jednotlivých čerpacích stanic na základě různých služeb.

Plánovač tras je Uživateli zpřístupněn pouze v případě výslovného souhlasu Uživatele se sledováním Uživatelovi polohy (GPS poloha Uživatele). Službu vyhledávače stanic nelze z technických důvodů poskytnout bez toho, aby Uživatel sdílel s Aplikací svou polohu. V případě, že Uživatel nedá souhlas se sdílením své polohy, nebude mu tato Služba zpřístupněna a budou mu ponechány ostatní Služby Aplikace, které nejsou technicky závislé na sdílení aktuální GPS polohy Uživatele.

7.7. Další podmínky využívání Služby

7.7.1. Poskytovatel služby může poskytování Služby dočasně přerušit po dobu provádění nezbytné údržby a obnovy.

7.7.2. Poskytovatel služby může odmítnout poskytnout Službu a přerušit poskytování Služby Uživateli s okamžitou účinnosti, pokud to vyžaduje zákon nebo soudní rozhodnutí nebo pokud je Služba používána v rozporu s VOP, neoprávněně nebo jinak nezákonným nebo nevhodným způsobem s ohledem na účel Aplikace.

7.7.3. Poskytovatel služby informuje Uživatele elektronickou cestou nebo jiným způsobem, který Poskytovatel služby uzná za vhodný, o důvodu a trvání jakéhokoliv výpadku Aplikace, a to v dostatečném předstihu.

7.7.4. Zakazuje se provádět manipulaci informačních technologií nebo reprodukci Aplikace pomocí reverzního inženýrství nebo reverzního modelování nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Jakékoliv porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení smlouvy a dotyčný Uživatel bude povinen nahradit veškerou škodu, která tím vznikne.

7.7.5. Vzhled Aplikace a rovněž řazení, rozvržení a úprava samotného obsahu (dále jako Obsah) bude z titulu své jedinečné a původní povahy chráněn autorským právem. Autorské právo náleží společnosti MOL, tudíž pouze společnost MOL je oprávněna poskytovat svolení jiným subjektům s oprávněným užitím autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti MOL je zakázáno duplikovat, kopírovat, znovu publikovat nebo distribuovat celou Aplikaci nebo jakoukoliv její část s výjimkou případů, kdy společnost MOL výslovně a jasně uvede, že výše uvedené povoluje. Rovněž je zakázáno vytvářet nebo měnit materiály nebo díla, která vycházejí z Obsahu nebo jsou na něm založena, zejména vytvářet fonty, ikony, tlačítka, odkazy, tapety, spořiče obrazovky, text, obrazový materiál, grafiku, loga, pohlednice, fotografie, zvukový a video materiál nebo jakékoliv z těchto materiálů zpřístupňovat nebo je bez svolení distribuovat, propagovat nebo prodávat.

7.7.6. Aplikace a softwarový produkt, který slouží jako její základ, jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Uživatel uznává, že stažením Aplikace je mu poskytnuto omezené, nevýhradní a nepřevoditelné právo na užívání bez jakéhokoliv vlastnického práva. Jakékoliv právo týkající se Aplikace a softwarového produktu, zejména povolení jakékoliv změny, aktualizace, distribuce, replikace, dokumentace, pozměnění a dalšího užití a rovněž publikace a veškerá další možná práva náleží Poskytovateli služby. Struktura, podoba a kód Aplikace jsou považovány za obchodní tajemství a rovněž za důvěrné informace Poskytovatele služby. Aplikaci lze používat pouze za podmínek VOP.

7.7.7. Tato ustanovení nezakládají žádné právo používat ochranné známky užité v Aplikaci.

7.7.8. Poskytovatel služby souhlasí s bezplatným stažením Aplikace Uživatelem na jeho mobilní zařízení, a tedy s poskytnutím jednorázového, omezeného a nevýhradního práva na použití Aplikace, jak je uvedeno výše. K jakémukoliv obchodnímu užití je vyžadován předchozí písemný souhlas společnosti MOL. Uživatel musí dodržovat veškerá autorská a jiná práva týkající se Obsahu. Uživatel musí vzít v úvahu veškeré důsledky porušení autorského práva, především občanskoprávní a trestněprávní.

7.7.9. V případě, že Poskytovatel služby dá k dispozici ke stažení aktualizaci Aplikace, aktualizovaná Aplikace nahradí nebo doplní produkt, který slouží jako základ pro aktualizaci. Uživatel smí používat výslednou aktualizovanou verzi Aplikace v souladu s těmito VOP.

7.7.10.Uživatel je povinen zajistit, že nebude používat Aplikaci způsobem, který rozptyluje pozornost a zabraňuje mu dodržovat dopravní a bezpečnostní předpisy.

7.7.11.Poskytovatel služby si vyhrazuje právo v případě, že Uživatel vykazuje chování, které by mělo za následek zejména masovou manipulaci nebo stahování Aplikace nebo je jiným způsobem v rozporu se zamýšleným užitím Aplikace nebo Aplikaci naruší nebo pokud vznikne odůvodněné podezření, že se tak stane, vyloučit Uživatele z okruhu uživatelů Aplikace.

7.7.12.Uživatel je povinen používat aplikaci „MOL Go“ rovněž dle pokynů dostupných v Aplikaci.

8. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů obsahuje podrobná pravidla zpracování osobních údajů Uživatele. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na adrese: molcesko.cz/cz/go/legal

8.1. Poskytovatel služby bude zpracovávat údaje poskytnuté Uživatelem v souladu s platnou legislativou jak Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: Nařízení GDPR), tak i v souladu s platnou legislativou České republiky.

9. Oznámení

Oznámení zaslané doporučenou poštou s doručenkou

Pokud tato smlouva vyžaduje doručování zákonných prohlášení prostřednictvím doporučené pošty s doručenkou a Smluvní strana, která je adresátem, z jakéhokoli důvodu nepřijme doporučený dopis poslaný na adresu pro zasílání oznámení uvedenou v této smlouvě nebo, není-li tato adresa k dispozici, na adresu sídla dané Smluvní strany, musí proběhnout opakovaný pokus o doručení dopisu. Pokud se dopis nepodaří doručit ani během opakovaného pokusu, má se za to, že byla doručena 5 (pět) dní po opakovaném odeslání.

Oznámení zaslané elektronicky

Uživatelé a Poskytovatel služby si budou vzájemně předávat informace týkající se plnění smlouvy primárně elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy/online platformy Zákaznického servisu Poskytovatele služby a e-mailové adresy poskytnuté Uživatelem.

Není-li přijetí oznámení potvrzeno, má se za to, že oznámení zaslaná elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu a z výše uvedené e-mailové adresy jsou doručená jeden den po odeslání.

Uživatelé a Poskytovatel služby obdrží oznámení a potvrzení zaslaná dle smlouvy elektronicky prostřednictvím e-mailu bez úředního nebo řádného podpisu a identifikace nahrazující tyto podpisy; Smluvní strany toto berou na vědomí a považují to za přijaté, dokud se neprokáže opak.

Pokud jde o e-maily zasílané dle pravidel této smlouvy, Smluvní strany nemohou před soudem nebo jakýmkoli jiným úřadem prohlašovat, že tyto e-maily nedodržují požadavky na písemné dokumenty vydané jménem Poskytovatele služby nebo Uživatele, pokud se neprokáže, že daný e-mail byl použit podvodným způsobem nebo s nezákonným úmyslem.

Pokud v souvislosti s e-mailem odesílatele vznikne spor týkající se totožnosti odesílatele nebo obsahu sdělení, odesílatel je povinen prokázat, že sdělení bylo odesláno jinou osobu, než jaká je označena jako odesílatel, nebo s jiným obsahem, než jaký byl přijat.

Smluvní strany prohlašují, že v době podpisu smlouvy považují e-mailový systém za bezpečný a vhodný, a zavazují se neprodleně informovat druhou smluvní stranu, pokud se dozví o jakémkoli ohrožení bezpečnosti tohoto systému. Smluvní strany odpovídají za škody vzniklé v důsledku opožděného poskytnutí těchto informací.

Smluvní strany se dohodly, že elektronicky zaslaná pošta (e-mail) je považována za oficiální formu komunikace, není-li v těchto VOP stanoven jiný způsob komunikace.

10. Odpovědnost

10.1. Odpovědnost Poskytovatele služby

10.1.1.Poskytovatel služby nenese odpovědnost za následky porušení ustanovení těchto VOP ze strany Uživatele, včetně mj. z důvodů událostí, které mohou souviset s nevhodným používáním Služby ze strany Uživatele nebo poskytnutím nepravdivých údajů Uživatelem, jednáním Uživatele nebo porušením pravidel přijatých Uživatelem během registrace atd.

V případě nezákonného jednání Uživatele bude Poskytovatel služby plně spolupracovat s příslušnými úřady, aby bylo porušení zákona vyšetřeno.

10.1.2.Poskytovatel služby neponese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, ušlý zisk nebo následky, které jsou důsledkem užití Služby, s výjimkou újmy na životě, fyzické újmy a újmy na zdraví a škod způsobených zaviněním Poskytovatele služby.

10.1.3.Uživatel není povinen nést nebo hradit jakoukoliv škodu vzniklou záměrným jednáním Poskytovatele služby nebo jeho zástupců nebo zaměstnanců v důsledku nesplnění požadavků uvedených ve VOP; za vznik této škody bude odpovědný Poskytovatel služby.

10.1.4.Poskytovatel služby není povinen nést nebo hradit škodu, jejíž vznik může být přičten okolnostem mimo jeho kontrolu, pokud vznik této škody nebylo možné v okamžiku uzavření smlouvy předvídat.

10.1.5.Poskytovatel služby nenese odpovědnost za technické problémy, jako jsou například výpadky internetu nebo sítě GPS.

10.1.6.Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost za jakýkoliv případ, kdy bude Aplikace nebo server, který Aplikaci provozuje, cílem vnějšího, např. SQL útoku. Pokud Uživatel v důsledku jakéhokoliv tohoto útoku obdrží falešnou systémovou zprávu, Poskytovatel služby za to neponese odpovědnost.

10.1.7.Poskytovatel služby nebude odpovídat za žádnou škody v důsledku používání Aplikace, jejího nevhodného provozování nebo smazání celé Aplikace nebo její části.

10.1.8.Poskytovatel služby výslovně vylučuje svou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat v důsledku nevhodného používání Aplikace nebo jejího nevhodného provozu, vady, možné poruchy, nedorozumění, možného výpadku sítě internet, selhání přístupové cesty nebo jiné technické poruchy a za škodu nebo ztrátu v důsledku působení počítačových virů nebo z jiných důvodů, za nimiž stojí zlá vůle.

10.1.9.Poskytovatel služby vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil účinnost a kontinuitu Služby, avšak nebude odpovídat za ztráty nebo jiné škody, které byly způsobeny chybou nebo nedostatečností Služby. Uživatel bere na vědomí, že trvalý provoz může být ukončen navzdory předchozím znalostem a záměrům Poskytovatele služby. Poskytovatel služby tudíž nezaručuje, že Služba nebo Aplikace budou správně a hladce fungovat a že přístup ke Službě bude nepřetržitý a bezchybný. V takovém případě však Poskytovatel služby udělá, co je v jeho silách, aby zajistil, že Služba bude co nejdříve obnovena, nezaručuje však, kdy dojde k úplné či částečné obnově.

10.2. Odpovědnost Uživatele

10.2.1.Uživatel je povinen nést nebo nahradit všechny škody vyplývající z porušení požadavků stanovených těmito VOP.

10.2.2.Uživatel bude zbaven odpovědnosti, pokud prokáže, že k porušení došlo v důsledku okolnosti mimo jeho kontrolu, kterou v době uzavření smlouvy nebylo možné předvídat, a nebylo možné očekávat, že se této okolnosti vyhne nebo že zabrání škodě.

Uživatel odpovídá zejména za následující:

10.2.3.Uživatel odpovídá a zaručuje, že bude používat aplikaci „MOL Go“ pouze způsobem, který plně odpovídá požadavkům řádného užívání a rovněž zákonným požadavkům a standardům, VOP a Informací o zpracování osobních údajů zveřejněným Poskytovatelem služby účinným v daném okamžiku. Za jakoukoliv škodu, která vznikne nevhodným užitím, odpovídá Uživatel.

10.2.4.Uživatel zaručuje, že bude udržovat v tajnosti své Uživatelské jméno a Heslo, bude dodržovat ustanovení týkající se Informace o zpracování osobních údajů a dále zaručuje, že jím poskytnuté údaje jsou skutečné.

10.2.5.Uživatel bude odpovídat za veškeré události nebo aktivity, ke kterým došlo užitím jeho přihlašovacího hesla. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služby neodpovídá za pochybení, škodu způsobenou počítačovým virem nebo ztrátu dat na mobilním telefonu Uživatele a rovněž neodpovídá za žádný neoprávněný přístup k mobilnímu telefonu Uživatele nebo za jiné škody, jejichž vznik lze přičíst třetí straně v souvislosti s touto událostí vyšší moci.

10.2.6.Veškeré náklady, škody a další nepříznivé právní následky vyplývající z výpovědi ze strany Poskytovatele služby z důvodu porušení požadavků VOP ponese výhradně Uživatel, který VOP porušil.

10.2.7.Základním předpokladem používání Služby je, že Uživatel nesmí používat Službu pro jiné účely než účely stanovené těmito VOP a právními předpisy.

Uživatelé mohou Službu využívat pouze k osobním, neobchodním účelům. Uživatelé nesou odpovědnost za všechny činnosti související s používáním Služby.

10.2.8.Uživatel nesmí použít svůj Uživatelský účet nebo umožnit třetí straně, aby použila jeho Uživatelský účet pro žádný z následujících účelů, nebo používat obsah, který:

a. porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, reklamní právo nebo jiná práva jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo jakýkoliv zákon nebo smlouvu;

b. obsahuje počítačový virus nebo jiný počítačový kód, soubor nebo program navržený nebo určený k tomu, aby přerušil, poškodil, omezil nebo zabránil řádnému fungování jakéhokoliv softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení Poskytovatele služby nebo jakékoliv jiné třetí strany, nebo aby se pokusil o neoprávněný přístup k jakémukoliv systému, informacím, heslu nebo jiným informacím;

c. byl vytvořen porušením jakékoliv zákonné (smluvní nebo postoupené) povinnosti existující vzhledem k jakékoliv osobě;

d. prezentuje osobu jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, včetně zaměstnanců nebo zástupců Poskytovatele služby;

e. má za výsledek další prodej Služby;

f. užívá Službu pro jakýkoliv jiný účel mimo rámec náležitého užívání.

10.2.9.Uživatel nesmí Aplikaci ani její část pronajímat nebo předávat a jakkoliv jinak ji dále distribuovat. Uživatel nesmí Aplikaci měnit, modifikovat nebo překládat, ani to umožnit třetím stranám, včetně změny softwaru, aplikací a databází obsažených v Aplikaci. Uživatel nesmí odstranit nebo změnit žádné vyjádření autorských práv, ochranné známky nebo patentu, které se objevuje v Aplikaci, skrýt jejich zdroj, ani to umožnit třetím stranám. Uživatel nesmí Aplikaci používat nezákonným způsobem nebo za nezákonným účelem, který je neslučitelný s těmito VOP, ani to umožnit třetím stranám. Uživatel přijímá, že nesmí měnit, zpracovávat nebo duplikovat software nebo jeho zdrojový kód.

10.2.10. Poskytovatel služby vylučuje svou odpovědnost ohledně nároků na náhradu škody vzniklých v souvislosti se softwarem nebo aplikací provozovanými externími subjekty (např. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook atd.) a rovněž v souvislosti s chybným fungováním Aplikace.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Uživatel může požádat o smazání svého Uživatelského účtu, a tím písemně ukončit smlouvu bez udání důvodu. Tato smlouva bude ukončena smazáním Uživatelského účtu.

Druhou smluvní stranu je třeba o ukončení uvědomit elektronicky prostřednictvím Aplikace pomocí tlačítka „smazání mého Účtu“ nebo pomocí zprávy zaslané elektronicky e-mailem nebo písemně doporučenou poštou s doručenkou.

Poskytovatel služby může Smlouvu ukončit písemně bez udání důvodu s 30denní výpovědní lhůtou. Smlouva bude ukončena po uplynutí výpovědní lhůty.

Druhá smluvní strana bude o ukončení informována e-mailem nebo písemně doporučenou poštou s doručenkou.

Poskytovatel služby je povinen smazat Uživatelský účet Uživatele k datu ukončení smlouvy.

11.2. Poskytovatel služby může smlouvu ukončit rovněž s okamžitou platností, aniž by musel hradit náhradu škody (dále jako: okamžité ukončení), v případě, že dojde k níže uvedeným událostem:

a) Prohlášení nebo jednání Uživatele poškodí dobrou pověst nebo obchodní integritu Poskytovatele služby,

b) Uživatel nesplní své povinnosti stanovené ve smlouvě (v těchto VOP).

Poskytovatel služby si v případě okamžitého ukončení vyhrazuje právo uplatnit svá práva vyplývající z porušení smlouvy, včetně práva na náhradu škody.

11.3. Poskytovatel služby informuje Uživatele o okamžitém ukončení písemným oznámením zaslaným e-mailem nebo doporučenou poštou s doručenkou. Oznámení a sdělení uvedená v tomto článku musí obsahovat jméno daného Uživatele, důvod pro ukončení, ustanovení VOP, které Uživatel porušil, krátký popis porušujícího jednání a datum, ke kterému bude ukončena platnost smlouvy.

11.4. V případě, že bude Uživatel požadovat, aby Poskytovatel služby vymazal jeho údaje, bude smlouva ukončena k datu přijetí žádosti o výmaz údajů.

11.5. Oznámení o ukončení zaslané e-mailem dle tohoto článku se řídí ustanoveními článku 9 „Elektronické zasílání oznámení.“

12. Vyřizování reklamací, zákaznický servis, poznámky

12.1. Uživatel se se svými stížnostmi může obrátit na Zákaznický servis, a to ústně nebo písemně na kontaktní údaje Zákaznického servisu, jak je uvedeno na https://molcesko.cz/cz/go/legal/ .

12.2. Pokud Uživatel podá ústní stížnost Zákaznickému servisu, Zákaznický servis stížnost zapíše a předá kopii tohoto záznamu Uživateli, a to buď osobně, nebo ji v případě telefonicky nebo elektronicky podaných stížností doručí Uživateli společně s odpovědí na stížnost.

12.3. Záznam stížnosti musí obsahovat následující informace:

a) jméno a e-mailovou adresu,

b) v případě potřeby poštovní adresu Uživatele,

c) místo, čas a způsob podání stížnosti,

d) podrobný popis Uživatelovy stížnosti, seznam dokumentů a dalších důkazů předložených zákazníkem,

e) prohlášení společnosti o stanovisku ke stížnosti Uživatele, pokud je možné stížnost okamžitě prošetřit,

f) podpisy osoby pořizující záznam a Uživatele, s výjimkou ústních stížností sdělených telefonicky nebo prostřednictvím jiné elektronické komunikační služby,

g) místo a čas pořízení záznamu stížnosti,

h) jedinečné identifikační číslo stížnosti v případě ústních stížností sdělených telefonicky nebo prostřednictvím jiné elektronické komunikační služby,

12.4. Poskytovatel služby bude provozovat call centrum, ve kterém se budou zaznamenávat hovory se Zákaznickým servisem, aby mohl Poskytovatel služby v případě sporu se zákazníkem důvěryhodně zrekonstruovat události.

12.5. Poskytovatel služby může hovor ukončit, pokud Uživatel mluví hrubě, používá obscénní výrazy nebo uráží členy zákaznického servisu nebo Poskytovatele služby.

12.6. Poskytovatel služby zašle Uživateli svou odpověď týkající se podstaty stížnosti e-mailem nebo písemně doporučenou poštou s doručenkou do třiceti (30) dnů. Poskytovatel služby musí zamítnutí stížnosti odůvodnit.

12.7. Poskytovatel služby je povinen uchovávat stížnost nebo záznam stížnosti a kopii odpovědi týkající se podstaty stížností po dobu 4 (čtyř) let a předložit je na žádost úřadů provádějících audit těchto položek.

12.8. V případě spotřebitelských sporů, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, mohou Uživatelé podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Web: adr.coi.cz

12.9. Uživatel smí Poskytovateli služby zaslat své obecné poznámky prostřednictvím platformy vyhrazené pro Aplikaci v obchodu s aplikacemi a dále prostřednictvím Zákaznického servisu..

13. Ostatní ustanovení

13.1. Vyšší moc

Pokud některá ze smluvních stran není schopná plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy z důvodů, které nelze přičíst žádné Smluvní straně (vyšší moc), nepovažuje se to za porušení. Mezi zásahy vyšší moci patří všechny nepředvídané události, kterým není v lidské moci zabránit (např. válka, zemětřesení, záplavy, požár, teroristický útok apod.), které nezávisejí na vůli Smluvních stran a přímo brání dané smluvní straně plnit své smluvní povinnosti.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že všechny záležitosti upravené touto Smlouvou – včetně otázky platnosti smlouvy, smluvních ustanovení, prohlášení, závazků a povinností – budou vyřešeny uplatněním českých právních předpisů.

13.3. Služby sjednané touto smlouvou nemohou požadovat třetí strany, kterým k tomu v této smlouvě nejsou výslovně udělena práva.

13.4. Poskytovatel služby může smlouvu nebo její konkrétní části nebo určitá práva a povinnosti převést na třetí stranu, pokud to předem písemně oznámí Uživateli. Uživatel s tímto převodem neodvolatelně souhlasí přijetím těchto VOP. Souhlas nabude účinnosti oznámením o převodu smlouvy.

13.5. Smluvní strany se pokusí vyřešit všechny spory týkající se této Smlouvy smírnou cestou. Spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou vyřešeny příslušným soudem s věcnou příslušností podle platného občanského soudního řádu.

13.6. Výše uvedené přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

13.7. Tyto VOP jsou účinné od 12.4.2021.

 

Příloha č. 1: Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním určitých osobních údajů získaných v průběhu používání aplikace „MOL Go“

Informace o zpracování osobních údajů je dostupné na následujícím odkaze: :

https://molcesko.cz/cz/go/legal/

 

×
{{-- content goes here from dom --}}
Přizpůsobte si cookies používané na těchto webových stránkách

Společnost MOL Česká republika, s.r.o. používá cookies k provozování svých webových stránek, zlepšování uživatelského komfortu, monitorování aktivit na webových stránkách a zobrazování relevantních nabídek.

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek

Tímto odmítáte:

 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).

Tímto odmítáte:

 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Tímto povolujete:

 • Relační (krátkodobé) cookies
 • Cookies usnadňující používání webových stránek
 • Webová analýza pro statistické účely
 • Zobrazování remarketingových reklam, které odpovídají vašim zájmům mimo webové stránky (např. v sociálních médiích).
 • Využití analýz o využití stránek a aktivit měřených na webových stránkách společnosti MOL Česká republika, s.r.o., abychom vás mohli kontaktovat s personalizovanými nabídkami (v případě, že jste nám takové kontaktní údaje poskytli např. při registraci)

Zásady používání souborů cookies

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×