Filtrovat zprávy podle klíčového slova

Od data
k dnešnímu dni

Novinky

2021-02-24 Aktualizovaná strategie MOL 2030: Skupina MOL se zaměří na udržitelné podnikání a uhlíkovou neutralitu

 • Vzhledem ke změnám vnějšího prostředí aktualizuje MOL svoji strategii do roku 2030 a integruje ji do cílů udržitelnosti.
 • MOL zachovává klíčové iniciativy, které se ukázaly jako progresivní a úspěšné, navíc nyní urychlují transformaci podnikání.
 • MOL transformuje své tradiční aktivity k nízkouhlíkové budoucnosti, aby byly ještě efektivnější a lépe zacílené. Downstream se stane vysoce efektivním, udržitelným a významným hráčem orientovaným na chemikálie. Služby zákazníkům se stanou nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a Upstream bude rovněž efektivnějším a udržitelnějším strategickým pilířem, generujícím hodnoty.
 • Aktualizovaná strategie Skupiny MOL 2030+ “SHAPE TOMORROW“ se orientuje na snížení uhlíkové stopy, efektivitu a cirkulární ekonomiku.
 • MOL zrychlí svoji transformaci tak, aby se do roku 2050 stal nulovým producentem emisí CO2.
 • Do roku 2030 investuje každý druhý dolar do udržitelných projektů, pokud bude 100 % kapitálových výdajů do roku 2050 ekologických.
 • V následujících 5 letech vynaloží MOL 1 miliardu USD na nové, nízkouhlíkové a udržitelné podnikání, aby se stal klíčovým hráčem v cirkulárním hospodářství ve střední a východní Evropě. To bude zahrnovat integraci a využití odpadu, zachytávání, využívání a skladování uhlíku, progresivní výrobu biopaliv a využívání příležitostí souvisejících s vodíkem.

Představenstvo přehodnotilo a schválilo aktualizaci dlouhodobé strategie „MOL Group 2030+“ – původně zveřejněné v říjnu 2016 – která je plně integrovaná do nové strategie udržitelnosti a doplněná o dlouhodobou vizi a ambice přesahující rámec roku 2030.

„Dlouhodobá strategie MOL 2030 se nám osvědčila jako progresivní, důvěryhodná a správně nasměrovaná. Právě díky ní v uplynulých 5 letech podniknul MOL důležité a vhodné strategické kroky. V poslední době však změny kolem nás nabraly bezprecedentní tempo, včetně rychlého přechodu na zelenou energii. Aktualizovaná strategie si tak klade za cíl urychlit proces přechodu tak, aby byl MOL ještě odolnější a zároveň byl schopen formovat udržitelnou budoucnost. Chceme zdokonalit naše zacílení, efektivitu a do hledání nových příležitostí se pustíme s novým odhodláním. Jedna věc se ale od roku 2016 nezměnila – i nadále jsme odhodlaní transformovat naše tradiční podnikání na bázi fosilních paliv do udržitelného nízkouhlíkového podnikatelského modelu.“ (Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel)

Potrvzujeme strategické směřování transformace našeho současného podnikání. S nezměněným výhledem strukturálního a dlouhodobého poklesu poptávky po fosilních motorových palivech v celé Evropě, včetně střední a východní Evropy, bude MOL pokračovat v Downstreamu ve své transformaci paliv a chemikálií tak, aby se stal přední udržitelnou chemickou společností ve střední a východní Evropě. V oblasti služeb zákazníkům MOL své ambice nezměnil a i nadále chce být vedoucí společností na trhu, nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a poskytovatelem komplexních služeb mobility v regionu. 2

„Jednou ze silných základních stránek MOL je odolný a unikátně vyvážený integrovaný podnikatelský model. Abychom tuto odolnost zachovali a mohli formovat naši budoucnost, budeme muset neustále přizpůsobovat své podnikatelské portfolio výzvám budoucí nízkouhlíkové ekonomiky.” (Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel)

Downstream: Transformace na vysoce efektivního, udržitelného a předního hráče v chemickém průmyslu. MOL Downstream si v evropském rafinérském sektoru zachová přední místo v oblasti generování hotovosti a jeho cílem je dosáhnout do roku 2025 EBIDTA více než 1,2 miliardy USD, kterou podpoří dalšími 150 miliony USD ze zvýšené efektivity. Transformace z paliv na chemikálie bude pokračovat ve vysokém tempu tak, aby se snížil objem motorových paliv v rafinérském procesu, a do roku 2030 se 1,8 milionů tun transformovalo na petrochemickou surovinu. Toho se dosáhne prostřednictvím dvou investičních cyklů s vysoce efektivními technologiemi a jejich cíleným zprovozněním do roku 2027, respektive 2030. Zároveň bude MOL do svých hlavních podnikatelských aktivit stále více integrovat technologie cirkulárního hospodářství, přičemž bude při výrobě využívat biologické suroviny a odpady, zintenzivní recyklaci a využije CCS (zachytávání a skladování uhlíku) příležitostí s jasným zaměřením na podstatné snížení uhlíkové stopy v tomto segmentu. Celkový objem investic vložených do transformace Downstreamu může v následujících deseti letech dosáhnout 4,5 miliardy USD.

Služby zákazníkům: Do roku 2030 se chceme stát nejlepším digitalizovaným prodejcem ve své třídě a integrovaným a komplexním poskytovatelem služeb v oblasti mobility s výrazně vyššími přijmy a volným cash flow. Zákaznické služby podstatně zvýší svůj podíl na zisku Skupiny MOL dosáhnutím roční EBITDA převyšující 700 milionů USD do roku 2025 a kumulativně zjednodušeného cash flow nad 2 miliardy USD v letech 2021-25. Segment bude investovat do dalšího rozvoje nabídky občerstvení a zákaznických výhod a bude pokračovat v procesech standardizace a digitalizace sítě. Naše zaměření se bude stále více přesouvat na diverzifikaci prodejních kanálů, rozšiřování protfolia alternativních paliv a komplexních platforem a služeb mobility.

Upstream: Orientace na generování hotovosti, řízený pokles těžby ve střední a východní Evropě, oportunistický přístup k mezinárodním výzkumným těžebním aktivitám a investice do CCUS (Carbon capture, utilization and storage). Stávající zdroje se budou nadále udržovat s cílem maximalizovat tvorbu hotovosti a tvorbu hodnoty s přibližně 1,8 miliardami USD zjednodušeného cash-flow v letech 2021-25 při cenách ropy 50 USD/barel (za předpokladu, že nedojde k nahrazení anorganické rezervy). To si vyžaduje nákladově efektivní řízení poklesu těžby ve střední a východní Evropě a aktivní, na příležitosti orientovaný přístup k mezinárodním výzkumným a těžebním aktivitám bez stanovení těžebních cílů. Záměrem MOL je využít své odborné znalosti geologie Panonské pánve, aby se do roku 2030 stal klíčovým hráčem v zachytávání, využívání a ukládání uhlíku (CCUS) ve střední a východní Evropě, a podpořil i tímto způsobem uhlíkovou neutralitu (Scope 1 a 2).

„Udržitelnost a ziskovost se vzájemně nevylučují, musí spolu jít ruku v ruce. Nemůžete být udržitelní bez generování výnosů, ani ziskoví bez zaměření se na to, jak tyto výnosy generujete. Jsou to spojené nádoby. Jde o zcela jasný trend a do budoucna bude pro všechny stále zřetelnější. Všichni chceme žít v lepším, bezpečnějším a čistším světě. Pro lepší a udržitelnější svět proto musíme přejít na nízkouhlíkový oběhový ekonomický model.“ (Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel)

Investování do nových podnikatelských příležitostí s cílem formovat nízkouhlíkové oběhové hospodářství. MOL chce výrazně zvýšit klimaticky příznivé investice v souladu s nařízeními EU, aby do roku 2030 přesáhly 50 % celkových kapitálových výdajů a nejpozději do roku 2050 se přiblížily ke 100 %. 3

MOL chce také hrát klíčovou roli při formování nízkouhlíkového oběhového hospodářství prostřednictvím investic do nových podnikatelských příležitostí spojených s integrací a využitím odpadu, recyklací, zachytáváním, využíváním a skladováním uhlíku (CCUS), pokročilými biopalivy a vodíkem. V následujících pěti letech MOL vynaloží 1 miliardu USD na nové udržitelné nízkouhlíkové projekty, aby se v cirkulární ekonomice stal významným hráčem ve střední a východní Evropě.

Významné cíle do roku 2030 v oblasti snižování uhlíku a do roku 2050 ambice plně v souladu s ekologickou dohodou EU (Green Deal). V souladu s Pařížskou dohodou a potřebou celosvětově koordinovaného usilí o snížení dopadů globálního oteplování a klimatických změn je také úkolem MOLu přispívat ke snižování uhlíkových emisí ze svého hodnotového řetězce a provozních aktivit. MOL sníží do roku 2030 emise na úrovni celé Skupiny o 30 %, do roku 2030 přetvoří své divize Průzkum a těžba a Služby zákazníkům na uhlíkově neutrální (pokud se jedná o emise Scope 1 a 2), přičemž v Downstreamu (Scope 1 a 2) se do roku 2030 sníží při současném podnikání ze základny 2019 o 20 %. MOL takéž sdílí ambici EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním, jde-li o všechny (Scope 1, 2 a 3) uhlíkové emise a chce se – samostatně i v partnerství – aktivně podílet na průmyslové revoluci, která je nevyhnutelná, pokud chce Evropa dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Klíčem k úspěchu velkých společností jako MOL je schopnost přilákat, rozvíjet a udržet si talentované lidi. Naši zaměstnanci jsou pro nás ta nejcennější aktiva, a jsou také klíčovými aktivy každé úspěšné ekonomiky. Řízení komplexní transformace, do jaké se pustil MOL, si vyžaduje nejen rozmanitou a inkluzivní sílu, ale potřebuje také úzkou spolupráci s místními komunitami, partnery a regulačními orgány, která umožní zapojení téměř všech vrstev společnosti tak, abychom mohli naplnit poslání přechodu na zelenou energii.“ (Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel)

Komplexní rámec udržitelnosti stanovuje cíle pro všechny čtyři pilíře – Lidé a komunity, Zdraví a bezpečnsot, Integrita a transparentnost a Klima a životní prostředí. MOL vnímá rozmanitost a inkluzi jako jednu ze svých klíčových hodnot a předpoklad pro úspěch strategie s cílem zvýšit účast žen na všech úrovních, dosáhnout 30 % žen na řídicích pozicích a zaměřit se na širší pohodu a zdraví zaměstnanců. Naše udržitelné skóre angažovanosti zaměstnanců zůstane nad 75; komunitní angažovanost se zintenzivní, abychom se stali důvěryhodným partnerem a celková úrazovost (TRIR – Total Recordable Incidence Rate) poklesne do roku 2025 pod 1,0. Do konce roku 2022 spustíme v celé Skupině novou strategii zodpovědného nákupu, zintenzivníme podporu povědomí o etice a lidských právech mezi zaměstnanci a managementem a snížíme negativní dopad na životní prostředí.

„Každá transformace je ve své podstatě složitý, zdlouhavý a bolestivý proces. Jsem ale přesvědčený, že nás naše aktualizovaná dlouhodobá strategie povede po správné cestě, abychom vyrostli do pozice klíčového hráče nízkouhlíkového cirkulárního hospodářství, které našim zaměstnancům nabízí zajímavé příležitosti, neustále zlepšuje zákaznickou zkušenost a konstruktivně spolupracuje s našimi partnery. Zároveň však dokáže i v době průběhu transformace zajistit svým investorům stabilní a předvídatelný příjem.“ (Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel)

Finanční rámec 2021-25: Plně financovaný přechod a stabilní, předvídatelné odměňování akcionářů, silná bilance. I při konzervativních střednědobých makroekonomických předpokladech MOL vygeneruje v letech 2021-25 dostatečné cash flow – s růstem EBITDA 2,3 miliardy USD v roce 2021 na 2,6 miliardy USD v roce 2025 – na pokrytí provozních investic, minimálně 3,5 miliardy USD strategických investic, včetně 1 miliardy USD na nízkouhlíkové investice do oběhového hospodářství a také stabilních základních dividend. Prioritou zůstává udržení silného finančního profilu prostřednictvím robustní 4

bilance a dostatečné finanční rezervy. Tato flexibilita se dá využít na financování nových podnikatelských příležitostí včetně fúzí a akvizic v libovolných podnikatelských liniích generujících cash flow.

2021-02-23 Výsledky Skupiny MOL v roce 2020: Solidní výkonnost ve velmi náročném roce

 • EBITDA za rok 2020 dosáhla 2,05 miliardy USD, což přesahuje poslední očekávanou úroveň (okolo 1,9 miliardy USD), avšak v porovnání s předcházejícím rokem je to pod vlivem pandemie a hospodářské krize o 16 % méně
 • Čistá CCS EBITDA dosáhla ve 4. čtvrtletí 2020 hodnoty 464 milionů USD, což je meziročně v důsledku horšího vývoje v ropném odvětví o 23 % méně
 • Objem těžby v divizi Upstream se v roce 2020 zvýšil o 8 % na 120 mboepd díky příspěvku ACG, avšak EBITDA meziročně klesla o 34 % v důsledku extrémně slabého vnějšího cenového prostředí
 • Čistá CCS EBITDA v divizi Downstream se v 4. čtvrtletí propadla na 133 milionů USD pod vlivem snížených rafinérských marží a obvyklou sezónností posledního čtvrtletí. Výsledek za celý rok byl o 15 % nižší než v roce 2019
 • Divize Služeb zákazníkům vzrostla ve 4. čtvrtletí 2020 o 23 % na 128 milionů USD, segment za celý rok 2020 vykázal historicky nejvyšší EBITDA na úrovni 510 milionů USD, což je o 8 % víc než v roce 2019
 • Předpokládaná EBITDA pro rok 2021 je na úrovni přibližně 2,3 miliardy USD, přičemž se očekává jisté hospodářské oživení

Skupina MOL oznámila své finanční výsledky za rok 2020. I ve velmi náročné situaci způsobené koronavirovou pandemií a s ní spojenou hospodářskou krizí, vytvořila Skupina MOL ve 4. čtvrtletí čistou CCS EBIDTA na úrovni 464 milionů USD. Za celý rok 2020 tak čistá CCS EBITDA dosáhla 2,05 miliardy USD a přesáhla aktualizovaná očekávání. V roce omezení, volatility a nejistoty vygenerovaly všechny segmenty kladný volný cash-flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou. V roce 2020 dosáhl úrovně 636 milionů USD, což je více než před rokem. Výše organických kapitálových výdajů činila v minulém roce 1,41 miliardy USD, což bylo v souladu s očekáváním (do 1,5 miliardy USD). Skupina MOL očekává, že v roce 2021 se bude EBITDA pohybovat na úrovni 2,3 miliardy USD, jelikož s velkou pravděpodobností dojde k makroekonomickému zotavení.

Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl:

V roce 2020 dosáhla EBITDA úroveň 2 miliardy USD a přestože byly naše příjmy v porovnání s rokem 2019 nižší, naše rychlá a včasná reakce na krizi nám umožnila generovat ještě silnější volný cash-flow, než byla naše očekávání před vypuknutím pandemie. Podařilo se to jen díky tomu, že činnosti všech podnikatelských linií vytvářely hotovost i v období velkých omezení.

Rok 2020 byl bezprecedentní a výzvy, které nám přinesl, jsme doposud nezažili. Jsem velmi hrdý na všechny kolegy, protože jsme fungovali nepřetržitě i během největší krize, a zůstali jsme tak i nadále spolehlivým partnerem pro všechny naše zákazníky a dodavatele. Mohli jsme také pokračovat ve všech našich strategických investicích, i když vinou omezení mobility přece jen o něco pomaleji. Ani pod velkým stresem jsme neztratili ze zřetele naši vizi a v roce 2021 zdvojnásobíme úsilí při další transformaci podnikání. Očekáváme, že rok 2021 bude rokem určité normalizace a oživení, a to je i důvodem očekávané EBITDA na úrovni 2,3 miliardy USD. Musíme také dohnat zpožděné kapitálové investice, takže naše organické investice by měly být na úrovni 1,7–1,9 miliardy USD, což opět znamená plné financování s kladným volným cash-flow.“

EBITDA divize Upstream ve 4. čtvrtletí 2020 klesla na 181 milionů USD. Ovlivnily to technické okolnosti související s ACG – novým majetkem MOL v Ázerbájdžánu. Poslední čtvrtletí zvýšilo celoroční EBITDA na 689 milionů USD. Je to o 34 % méně než před rokem, protože výrazně nižší ceny ropy a zemního plynu byly jen částečně kompenzovány výnosy ACG, které ve srovnání s minulým rokem přispěly ke zvýšení celoroční těžby o 8 %. Potvrzené a pravděpodobné uhlovodíkové rezervy se na konci roku 2020 zvýšily na 364 mboepd (z 270 mboepd na konci roku 2019), což odráží příspěvek ACG a revizi rezerv v portfoliu s výsledkem 312 %.

Čistá CCS EBITDA divize Downstream za rok 2020 klesla o 15 % na 740 milionů USD, což odráží slabé makroekonomické prostředí. Ve 4. čtvrtletí byl výsledek divize na úrovni 133 milionů USD zasažen sníženými rafinérskými maržemi a obvyklou sezónností. Objem prodeje rafinérských produktů poklesl ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku pod vlivem druhé vlny pandemie o 14 %. V závěru 4. čtvrtletí dosáhl projekt Polyol 75 % celkové dokončenosti. Vzhledem k pandemii Skupina MOL spolu s dodavateli inženýringu, nákupu a samotné stavby odhaduje, že dokončení projektu se posune z původní druhé poloviny roku 2021 na druhou polovinu roku 2022. Posun ovlivní i kapitálové výdaje, které se mohou zvýšit na 1,3 miliardy EUR z původních 1,2 miliardy EUR.

Růst EBITDA divize Služby zákazníkům ve 4. čtvrtletí akceleroval na 23 % a ve srovnání s předchozím rokem se EBITDA zvýšila na 128 milionů USD. Došlo k tomu především díky vyššímu prodeji paliv a nižším provozním nákladům. Tento segment dosáhl v roce 2020 historicky nejvyšší hodnoty EBITDA na úrovni 510 milionů USD, což je o 8 % více než v roce 2019. Kladný volný cash-flow, vypočítaný zjednodušenou metodikou, se ve 4. čtvrtletí více než zdvojnásobil a meziročně stoupl o 28 % na 381 milionů USD. Zavádění nepalivového konceptu pokračovalo i přes pandemii a počet zrekonstruovaných maloobchodních prostor Fresh Corner stoupl z počtu 877 na 955 na konci roku 2020.

Segment Gas Midstream Přeprava zemního plynu dosáhl v roce 2020 EBITDA na úrovni 201 milionů USD, což je o 8 % více než před rokem. Ve 4. čtvrtletí EBITDA meziročně poklesla o 41 % na 42 milionů USD. Důvodem byly podstatně nižší rezervace přeshraničních přepravních kapacit, a tedy nižší regulované výnosy, nižší tranzitní výnosy a vyšší provozní náklady.

2021-02-16 Dobíjecí stanice MOL Plugee vstupují do ostrého provozu. Zákazníci nabijí elektromobil za paušální poplatek

Praha, 16. února 2021

Společnost MOL Česká republika, provozovatel druhé největší sítě čerpacích stanic v tuzemsku, do včerejšího dne provozovala síť 26 elektronabíječek Plugee bez poplatku v pilotním provozu. Od nynějška se dobíjení elektromobilů na stanicích MOL bude řídit paušálním ceníkem dle rychlosti nabíjení.

V síti MOL řidiči nabijí svůj elektromobil na 24 fast a 2 ultra fast dobíjecích stanicích. Poplatek za nabíjení, bez ohledu na dobu nabíjení nebo spotřebovanou elektřinu, činí 259 Kč (normální AC nabíjení), 333 Kč (rychlé DC nabíjení), resp. 450 Kč (ultra rychlé DC nabíjení). Podrobné informace o způsobech nabíjení a lokalitách nabíječek uživatelé naleznou na nově spuštěných webových stránkách www.molplugee.cz.

Spuštění i ukončení nabíjení provádí obsluha servisní stanice po zaplacení poplatku za nabíjení. Obsluha všech stanic s nabíječkou je řádně proškolena, aby dokázala zákazníkovi správně a bezpečně pomoci s nabitím jeho vozu. Spuštění mobilní aplikace, která umožní mj. bezkontaktní obsluhu dobíjecí stanice, je plánováno na květen tohoto roku.

Veškeré projekty a aktivity, které MOL realizuje, směřují k maximální spokojenosti zákazníků a kvalitnímu servisu – počínaje naším občerstvovacím konceptem Fresh Corner, přes rozsáhlou modernizaci stanic, až po vybudování sítě dobíjecích stanic pro plug-in hybridní vozy a elektromobily. Dobíjecími stanicemi chceme dále vybavovat hlavní tranzitní komunikace a další frekventované lokality,“ říká Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.

Projekt nabíječek Plugee, na němž se kromě MOL podílely taktéž společnosti E.ON a Siemens, byl poprvé představen zákazníkům na podzim roku 2019. V rámci konsorcia Next-E se i mateřská Skupina MOL podílí na rozvoji sítě dobíjecích stanic, která aktuálně čítá 165 nabíječek ve střední a východní Evropě.

MOL Česká republika, s. r. o. S 304 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaný mezinárodní koncern ropných a plynárenských společností se sídlem v Budapešti. Je přítomna ve více než 40 zemích, zaměstnává přes 25 000 lidí nejrůznějších národností a má více než 100 let zkušeností v oboru. Průzkumné a výrobní aktivity skupiny se opírají o více než 75 let zkušeností v ropném průmyslu. Aktuálně provádí výrobní aktivity v devíti zemích a průzkum ve čtrnácti zemích. Skupina MOL v rámci svého integrovaného dodavatelského řetězce v Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku provozuje čtyři rafinerie a dva petrochemické závody a navíc je vlastníkem sítě 1 933 čerpacích stanic v deseti zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Kromě tradiční podnikatelské činnosti skupina zřídila oddělení inovativních obchodních řešení v souladu se svou strategií do roku 2030, na základě které usiluje o to, aby v otázkách energetiky a dopravy byla první volbou zákazníků. V posledních třech letech Skupina MOL zahájila řadu akcí na podporu mobility, mezi něž patří elektromobilní řešení MOL Plugee zavedené v šesti zemích střední a východní Evropy, služba spolujízdy v (elektrických) automobilech MOL Limo, řešení pro provoz vozových parků MOL Fleet Solution a výrobna autobusů ITK Holding v Maďarsku a služba půjčování jízdních kol MOL Bubi v Maďarsku a Slovnaft Bajk na Slovensku.

O projektu NEXT-E

Projekt NEXT-E je výsledkem jedinečné spolupráce předních společností na poli elektrické energie a ropného a plynového průmyslu, které spojily síly s původními výrobci zařízení (OEM) a na hlavních koridorech transevropské dopravní sítě ve střední a východní Evropě vytvořily interoperabilní, nediskriminační síť pro nabíjení elektrických vozidel. Konsorcium sestává ze společností skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Česká republika, E.ON Maďarsko a E.ON Rumunsko), společností skupiny MOL (zastoupenou dceřinými společnostmi ve všech šesti zapojených zemích), společnosti Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, společnosti Petrol (ve Slovinsku a Chorvatsku) a dvou výrobců automobilů.

Součástí sítě bude 222 multistandardních rychlodobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultra rychlodobíjecích stanic (150–350 kW), které v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku vytvoří stěžejní infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Díky spolupráci s dalšími projekty spolufinancovanými z fondu Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Evropské unie bude projekt NEXT-E interoperabilní také s dobíjecími stanicemi v západní Evropě.

Více informací o projektu NEXT-E najdete na adrese www.next-e.eu.

2020-04-01 Síť čerpacích stanic MOL zavedla opatření pro bezpečnost zákazníků i zaměstnanců

 Společnost MOL Česká republika zavedla řadu bezpečnostních a hygienických opatření, která mají za úkol v co nejvyšší míře ochránit veřejnost a zaměstance čerpacích stanic před možnou nákazou novým koronavirem. V rámci boje s pandemií COVID-19 nabídnou čerpací stanice MOL příslušníkům integrovaného záchranného systému kávu zdarma.

„V MOL Česká republika jsme se rozhodli zaujmout proaktivní přístup k aktuální hrozbě pro veřejné zdraví, způsobené novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Protože jsou čerpací stanice nezbytným zařízením pro fungování moderní společnosti a jejich návštěva je mnohdy nevyhnutelná, zavedli jsme mnoho dočasných opatření, kterými se snažíme minimalizovat riziko nákazy našich zákazníků a zaměstnanců, ať už se jedná o častější dezinfekci veřejných prostor na stanici, nebo eliminaci blízkého kontaktu zaměstnanců se zákazníky,” říká Richard Austen, generální ředitel MOL Česká republika.   

Mezi hygienická opatření, která jsou již na všech čerpacích stanicích MOL v platnosti, patří:

 • Zvýšení četnosti dezinfekce a čištění veřejných prostor čerpací stanice, zejm. toalet, a vyšší frekvence dezinfikování během špičky;
 • Časté doplňování mýdla s dezinfekčními složkami na toaletách
 • Zásobení jednorázovými rukavicemi pro obsluhování výdejních pistolí
 • Eliminace přímého kontaktu mezi zákazníkem a zaměstnancem prostřednictvím plexiskla u pokladen čerpacích stanic
 • Prodej kávy pouze prostřednictvím samoobslužného automatu, doplnění o rukavice v místě kávovaru
 • Zákaz konzumace v prostorech jídla a pití v prostorech čerpací stanice

Personál čerpacích stanic MOL byl o bezpečnosti a hygienických opatřeních informován a poučen. „Členy našeho týmu jsme proškolili a požádali jsme je, aby v případech, kdy je to možné, udržovali bezpečný odstup od zákazníků a pokud se nebudou cítit dobře, raději zůstali doma. Zdraví pro nás má jednoznačnou prioritu,” dodává Richard Austen.

V této náročné situaci chce MOL pomoci doplnit energii těm, kteří proti nákaze bojují v první linii. Příslušníci složek integrovaného záchranného systému si tak budou na čerpací stanici MOL po předložení identifikačního průkazu vyzvednout kávu zdarma. „Tímto symbolickým krokem chceme vyjádřit poděkování všem profesionálům z řad záchranářů, policistů a hasičů za jejich skvělou práci, kterou v těchto kritických časech odvádí,” uzavírá Austen.   

Aktuální informace o provozu čerpacích stanic MOL a zavedených opatřeních naleznete zde.

 

2019-08-02 Skupina MOL hlásí v pololetí 2019 splnění hospodářského plánu

 • Zisk před zdaněním, úroky a odpisy očištěné o náklady související s přeceněním zásob (CCS EBITDA) Skupiny MOL dosáhl v prvním pololetí 1,15 mld. USD, což je přesně polovina plánu pro rok 2019
 • Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) pro Upstream se mírně snížil, ale tato divize stále přináší skupině nejvíce volných hotovostních prostředků
 • Čistý CCS EBITDA pro Downstream dosáhl za první pololetí roku 2019 hodnoty 403 mil. USD, což je ve srovnání s loňskou polovinou roku méně z důvodu nižší marže v rafineriích
 • EBITDA divize Služby zákazníkům se meziročně zvýšil o 6 %
 • Čistý zisk v první polovině roku 2019 činil 444 mil. USD
 • Za strategické transformační projekty Skupina utratila téměř 300 mil. USD

Budapešť / Praha, 2. srpna 2019 – Skupina MOL dnes oznámila své finanční výsledky za první pololetí roku 2019. V prvních šesti měsících dosáhla EBITDA společnosti MOL Group 1,15 mld. USD. EBITDA pro Upstream se snížil o 10 % a dosáhl v prvním pololetí roku 2019 hodnoty 553 mil. USD. Společnost sice vykázala vyšší objemy, ale byla negativně ovlivněna nižšími cenami ropy a plynu. Divize přináší do skupiny nejvíce volných hotovostních prostředků. Průměrná denní produkce uhlovodíků byla meziročně vyšší o 111,8 barelu ropného ekvivalentu, tedy o 2 %.

Čistý CCS EBITDA pro Downstream dosáhl v prvním pololetí roku 2019 hodnoty 403 mil. USD, což je meziroční pokles o 18 %. Tlak na hodnotu EBITDA vytváří zejména podstatně slabší rafinace pro makro trh.

Růst EBITDA divize Služby zákazníkům nadále dosahuje dvouciferných čísel v místních měnách, což bylo způsobeno pokračujícím dynamickým růstem marží palivových i nepalivových produktů. V dolarech však růst zpomalil meziročně na 6 %, tedy na 207 mil. USD za prvních šest měsíců. Tato divize nadále těží ze silného ekonomického růstu v regionu střední a východní Evropy a z pokračujícího růstu trhů s palivy přibližně o 3 %.

Divize Gas Midstream dosáhla v první polovině roku EBITDA 89 mil. USD, což je meziroční pokles o 24 %. Po nedávné akvizici slovensko-maďarského propojovacího vedení zemního plynu se společnost FGSZ (MOL Gas Midstream) stává jediným provozovatelem přepravní soustavy plynu v Maďarsku.

Předseda představenstva a generální ředitel Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „Náš pružný integrovaný obchodní model nám umožnil dosáhnout za první polovinu roku 2019 EBITDA v hodnotě 1,15 mld. USD, což je jen lehce pod loňským vynikajícím výsledkem, a to navzdory nižším cenám ropy a mnohem slabším maržím z rafinérií. Zůstáváme tedy na dobré cestě, abychom splnili nebo překonali náš roční plán čistého CCS EBITDA v hodnotě 2,3 miliardy USD. Pokračovali jsme v tvorbě zjednodušených volných hotovostních prostředků i v době, kdy jsme utratili téměř 300 mil. USD na strategické transformační projekty, včetně nového závodu na výrobu polyolu, který postupuje v souladu s plány a harmonogramem.“

O Skupině MOL
Skupina MOL je integrovaná mezinárodní firma zaměřená na ropný a plynárenský průmysl se sídlem v Budapešti. Je přítomna ve více než 40 zemích, zaměstnává přes 25 000 lidí a má více než 100 let zkušeností v oboru. Průzkumné a výrobní aktivity společnosti Skupiny MOL se opírají o více než 75 let zkušeností v ropném průmyslu. Aktuálně provádí výrobní aktivity v 8 zemích a průzkum ve 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinerie a dva petrochemické závody v rámci svého integrovaného dodavatelského řetězce v Maďarsku, Chorvatsku a na Slovensku; navíc je vlastníkem sítě 2 000 čerpacích stanic v deseti zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Kontakt pro média
@: internationalpress@mol.hu

2019-06-27 LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL investují do průmyslu 4.0 i do českého start-upu na zvukovou diagnostiku strojů

 • Český start-up Neuron Soundware získal 5,75 milionů euro na další rozšiřování svých podnikatelských aktivit
 • ČEZ Group a MOL Group v něm získaly menšinový podíl prostřednictvím investičních fondů a maďarské EximBank.
 • Společnosti LEAD VENTURES a INVEN CAPITAL posílily své postavení v prostředí start-upů v regionu střední a východní Evropy

Praha, 27. června 2019

LEAD VENTURES, maďarská kapitálová společnost se sídlem v Budapešti, s podporou MOL Group a maďarské EximBank, společně s INVEN CAPITAL, investičním fondem Skupiny ČEZ, získaly menšinový podíl v českém startu-upu Neuron Soundware. Ten je lídrem na trhu v diagnostice průmyslových strojů na základě analýzy zvuku. Společnost vytváří a prodává vyspělý hardware a software pro prediktivní údržbu umožňující včasnou detekci poruch a optimalizaci provozu. Díky této transakci získala společnost Neuron Soundware 5,75 milionů euro na další rozšiřování svých podnikatelských aktivit. Dřívější investor J&T Ventures se na současné investici také podílí.

Společnost Neuron Soundware byla založena v Praze v únoru 2016. V současné době zaměstnává dvacet odborníků a její výnosy v loňském roce dosahovaly téměř půl milionu euro. Poskytuje chytrá diagnostická řešení na základě zvukové analýzy strojů v řadě odvětví včetně sektoru energetiky. Řešení firmy využívá umělé inteligence k rozeznání hrozících mechanických problémů, a tak zabraňuje poškození důležitých výrobních strojů.

Systémy dodávané Neuron Soundware dnes hlídají provoz v řadě velkých globálních společností, jako např. Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus nebo LG. V energetice je systém Neuron Soundware nasazen v České republice u několika zákazníků na více než dvaceti velkých kogeneračních jednotkách.

„Máme velkou důvěru ve vývoj společnosti Neuron a její tým. Prediktivní údržba je žhavé téma pro řadu průmyslových systémů, avšak praktická řešení nejsou vždy po ruce. Technologie společnosti Neuron by mohla změnit celé toto odvětví a mít výrazný dopad na výkony v řadě průmyslových oborů,“ uvedl Abel Galacz, generální ředitel LEAD VENTURES.

„Neuron je jednou z mála firem v oblasti analýzy akustické emise, která se dokáže prosadit v konkurenci špičkových firem z Izraele a USA. Za svou krátkou existenci si vybudovala unikátní databázi zvuků, kterou používá pro trénování svých neuronových sítí,“ komentuje nejnovější investici Petr Míkovec, výkonný ředitel INVEN CAPITAL.

„Víme přesně, jak musí znít čerpadla, převodovky, válce, elektromotory nebo kompresory. V databázi máme uloženy zvuky všech běžných součástí stroje. To ale nestačí, náš software s umělou inteligencí dokáže rozlišovat problémové zvuky od běžného procesního šumu a okolních zvuků a poskytnout zákazníkovi jistotu, že jej stroj nepříjemně nepřekvapí,“ dává nahlédnout do kuchyně svého know-how Pavel Konečný, zakladatel a generální ředitel Neuron Soundware.

Společnost Lead Ventures, maďarská investiční kapitálová firma se sídlem v Budapešti, investuje prostřednictvím svého investičního fondu Enter Tomorrow Europe podporovaného MOL Group a maďarskou EquaBank. Díky tomu, že spravuje 100 milionů euro, vyhledává Lead Ventures aktivně škálovatelné investiční příležitosti v regionu střední a východní Evropy s jedinečnými nápady, vynikajícím potenciálem k růstu a globálním dosahem.

„Start-upy ze střední Evropy, které si už prošly určitou testovací fází, mají výborný potenciál prorazit i na globálních trzích. V rámci naší strategie hledáme inovativní řešení, které v oblasti industriálních služeb vedou k zefektivnění technických postupů. Náš kapitálový vstup do slovenské GA drilling je příkladem úspěšného propojení malých začínajících firem se silnou mezinárodní společností s cílem dalšího růstu,“ uvedl Oszkár Világi, MOL Group Chief Innovation Officer.

Neuron Soundware se nyní zaměřuje na škálovatelnost úspěšných případů a zavádění připravených AI algoritmů s cílem monitorovat velké množství strojů, zahrnujících motory, kompresory, čerpadla, turbíny, roboty atp. Tuto strategii podporuje nabídka snadno realizovatelných monitorovacích řešení, které je možné spustit během několika málo týdnů a financovat díky dostupnému měsíčnímu poplatku za jednotlivé stroje, tj. v rámci řešení jako služby.

Neuron Soundware hodlá pokračovat v mezinárodní expanzi a otevírá celou řadu nových pozic ve svém pražském hlavním sídle a současně očekává potřebu vybudovat oddělení podpory a prodeje v Německu, aby bylo možné lépe obsluhovat velké místní klienty, jako je Airbus, BMW a Siemens. Kromě přímého prodeje chce Neuron Soundware nadále budovat svou partnerskou síť nejen v Evropě, ale i na Středním Východě a v Asii. Kvůli brexitu vytvořila společnost Neuron Soundware nedávno novou obchodní jednotku NeuronSW SE se sídlem v Praze, která převezme všechny obchodní aktivity a závazky a nakonec se propojí se současnou hlavní obchodní jednotkou Neuron SW Ltd., se sídlem v Londýně ve Velké Británii.

O Lead Ventures

Lead Ventures je venture kapitálová a private equity společnost ve střední a východní Evropě. Firma vyhledává dynamické týmy, které působí v oblasti progresivní energetiky, mobility, B2B služeb a softwaru s jedinečnými příběhy ověřenými trhem, které mají vynikající růstový potenciál a globální dosah. Lead Ventures poskytuje investice ve výši 2 - 10 milionů eur, zaměřené na cykly financování A-B. Kromě investic společnost Lead Ventures využívá své odborné znalosti a profesionální síť pro podporu růstu svých portfoliových společností.
http://leadventures.eu/

O Skupině MOL

Skupina MOL je integrovaná, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v maďarské Budapešti. Aktivně působí ve více než 30 zemích, kde disponuje dynamickou mezinárodní pracovní silou 26 000 lidí a zkušenostmi i výsledky, které v sektoru získala za více než 100 let své historie. Průzkumné a těžební aktivity společnosti MOL vycházejí z více než 80 let zkušeností v oblasti uhlovodíků. V současné době se těžební činnosti realizují v 8 zemích a aktiva sloužící k vyhledávání přírodních zdrojů jsou k dispozici v 13 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinerie a dvě petrochemická zařízení v rámci integrovaného řízení dodavatelského řetězce v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvatsku, a vlastní síť téměř 2 000 čerpacích stanic v 10 zemích střední a jihovýchodní Evropy.
https://molgroup.info/en

Kontakty pro média:

MOL GROUP/LEAD VENTURES
internationalpress@mol.hu
info@leadventures.eu

2019-02-12 Společnosti MOL a Total spojily síly a rozšířily evropskou akceptační síť palivových karet

Společnosti MOL a Total podepsaly dohodu, díky níž bude cestování po Evropě pro jejich zákazníky ještě jednodušší. Uzavřená smlouva od února 2019 rozšiřuje akceptační síť palivových karet MOL o zhruba 4 000 čerpacích stanic Total v pěti zemích západní Evropy – ve Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku a Německu. Palivové karty Total budou naopak přijímány v síti čerpacích stanic MOL a Slovnaft v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

V první fázi, od února 2019, budou palivové karty Total akceptovány v síti MOL v Maďarsku a Rumunsku. Na oplátku pak mohou držitelé palivových karet MOL své karty využít v síti Total ve Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku
a Německu. Akceptace karet Total v síti MOL ve Slovinsku a v síti Slovnaft na Slovensku bude finalizována ve druhé fázi v následujících měsících. Díky této dohodě budou palivové karty MOL akceptovány na více než 7 000 čerpacích stanicích v Evropě. Karty Total pak bude možné uplatnit na více než 17 000 prodejních místech.

„Možnost využít naše palivové karty v západní Evropě je významný milník, který nám pomůže zajistit růst našeho podnikání. Přispěje také k plnění jednoho z klíčových cílů strategie Skupiny MOL do roku 2030, tedy stát se první volbou pro naše zákazníky,“ uvedl Zsolt Pethő, Senior Vice President Skupiny MOL pro Downstream.

„Tato dohoda posiluje naši pozici ve východní Evropě a skvěle doplňuje naši nabídku. Představuje další krok ke konsolidaci naší silné pozice v segmentu palivových karet v Evropě. Zároveň také napomáhá realizovat jeden
z klíčových cílů společnosti Total, tedy pomáhat našim spotřebitelům při výběru energie a být partnerem jejich mobility,“ uvedl Benoît Luc, Senior Vice President pro Marketing společnosti Total.

 

O palivových kartách MOL

Palivové karty MOL umožňují bezhotovostní nákup paliva, produktů a služeb v rozsáhlé akceptační síti, která pokrývá 16 evropských zemí. Toto pohodlné řešení pro segment B2B zjednodušuje správu vozového parku, pomáhá snížit provozní náklady a zároveň zajišťuje plnou kontrolu nad výdaji. Kromě nákupu pohonných hmot umožňují palivové karty MOL také placení mýtného ve většině evropských zemí i vratku DPH a spotřební daně za nákupy v zahraničí.

O Skupině MOL

Skupina MOL je přední mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti a s více než 100 letou tradicí. Působí ve více než 30 zemích světa a zaměstnává přes 26 000 lidí. Její bohaté portfolio pokrývá různorodé činnosti v segmentu ropy a zemního plynu ve 13 zemích a těžební aktivity v 8 zemích. Skupina MOL provozuje čtyři rafinerie a dva petrochemické závody v rámci svého integrovaného dodavatelského řetězce v Maďarsku, Chorvatsku a na Slovensku; navíc provozuje vlastní síť 2 000 čerpacích stanic v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy.

O palivových kartách Total

Palivové karty Total umožňují bezhotovostní čerpání pohonných hmot, platby za nákupy na čerpacích stanicích
a hrazení mýtných poplatků. Karty také umožňují snadné navrácení DPH z transakcí uskutečněných v zahraničí. Společnost Total zaručuje nonstop přístup k silničním asistenčním službám ve 40 evropských zemích. Karty Total jsou osvědčeným a efektivním nástrojem, který je dnes akceptován na více než 17 000 čerpacích stanicích po celé Evropě.

O společnosti Total

Total je významný energetický hráč a výrobce a prodejce paliv, zemního plynu a nízkouhlíkové elektřiny. Našich více než 100 000 zaměstnanců se zavazuje dodávat lepší energii, která je bezpečnější, cenově dostupnější, čistší a přístupná co největšímu počtu lidí. Společnost je aktivní ve více než 130 zemích a jejím cílem je stát se špičkou v zodpovědné energetice.

 

2019-01-04 Rok 2018 - rok dalšího úspěšného zavádění Fresh Cornerů

Pro Fresh Corner, který od svého uvedení v České republice v červenci 2015 stojí na vysokém standardu služeb, kvalitní kávě, čerstvém občerstvení a příjemném prostředí, byl loňský rok 2018 rokem milníků. V květnu 2018 společnost MOL představila svůj jubilejní stý Fresh Corner v pražském Podolí. Symbolicky s pořadovým číslem 125 se otevřel Fresh Corner v srpnu loňského roku poprvé i mimo čerpací stanici - jako kiosek na pražských Arkádách. Za celý rok 2018 se podařilo otevřít celkem 76 Fresh Cornerů. V současné době tak celostátní síť čerpacích stanic MOL v typické zelené barvě nabízí svým zákazníkům již kolem 160 míst, kde se můžete potkat s nabídkou a označením Fresh Corner. Další postupné otevírání MOL čerpacích stanic v tomto moderním konceptu je plánované na letošní rok.

Čerpací stanice s Fresh Cornery poskytují rozšířenou nabídku kávy z prvotřídních zrn a čerstvého a na místě připraveného občerstvení a základních potravin. V nabídce je také řada čerstvě připravovaných sendvičů, toastů a panini i sladké a slané pečivo a na vybraných místech rovněž teplé jídlo, včetně polévek.

 

2018-11-30 Skupina MOL bodovala na Petroleum Economist Awards 2018

Skupina MOL získala ocenění Energetická společnost roku na prestižních výročních cenách Petroleum Economist Awards 2018. Ty se udělují nejúspěšnějším firmám, projektům a inovacím v globálním energetickém průmyslu. Péter Ratatics, výkonný viceprezident MOL, obdržel ocenění Lídr budoucnosti za svůj vizionářský přístup k maloobchodní transformaci společnosti.

Společnost MOL soutěžila ve dvou kategoriích: Lídr budoucnosti a Energetická společnost roku – střední kapitalizace. Péter Ratatics, výkonný viceprezident pro služby spotřebitelům v MOL, vyhrál v kategorii Lídr budoucnosti a společnost jako taková se umístila první v kategorii Energetická společnost roku – střední kapitalizace. Obě ocenění potvrzují správnost vize budoucnosti popsané ve strategii MOL Group 2030.

V kategorii Energetická společnost roku – střední kapitalizace byla velmi silná konkurence tří dalších významných firem. Porota zvlášť ocenila, jak Skupina MOL využila svou pozici jedničky na trhu k tomu, aby určovala tempo měnícího se průmyslu. Dalším aspektem byla strategie pro mobilitu zaměřená na budoucnost, v níž se počítá se sdílením vozidel, elektrickou mobilitou i řešeními pro veřejnou dopravu ve městech.

Péter Ratatics zvítězil v kategorii Lídr budoucnosti díky přípravě a realizaci strategického plánu MOL na transformaci maloobchodních aktivit společnosti. Klíčem k úspěchu Pétera Rataticse byla jeho schopnost uvažovat nekonvenčně a nabídnout jasnou vizi budoucnosti Skupiny MOL i po konci věku fosilních paliv.

Mezi dalšími úspěšnými společnostmi na letošním předávání cen byla Tesla, která získala cenu Nejlepší ekologická energetická iniciativa roku za svůj závod v Nevadě, který je největší továrnou na lithium-iontové baterie na světě. Cenu za Energetickou společnost roku – vysoká kapitalizace získala firma Total; cenu za Průzkumnou společnost roku vyhrála ENI.

2018-11-29 MOL představil první občerstvovací Fresh Corner Drive v Česku

Společnost MOL jako první síť čerpacích stanic v České republice představila svým zákazníkům nový občerstvovací Fresh Corner Drive. V Hradci Králové v Koutníkově ulici na výjezdu z města mohou návštěvníci čerpací stanice kromě standardních služeb nově využívat také zrychlený prodej občerstvení do okénka.

MOL tento koncept poprvé představil v Maďarsku v loňském roce. V České republice se jedná vůbec o první občerstvovací Drive přímo provozovaný čerpací stanicí. „S konceptem Fresh Corner Drive dále rozvíjíme náš záměr maximální, komplexní a především flexibilní péče o naše zákazníky. Prostřednictvím okénka pro rychlé občerstvení si náš zákazník může vybrat z bohaté nabídky kvalitní kávy Fresh Corner a dalších teplých i studených nápojů, aniž by musel opustit pohodlí svého vozidla. V okénkové nabídce nechybí ani široký výběr sladkého a slaného občerstvení, které u nás zákazníci nejvíce preferují,“ upřesňuje Ivo Velíšek, retail shop sales manager MOL Česká republika.

Fresh Corner Drive navazuje na expanzi moderního občerstvovacího konceptu Fresh Corner, ktery MOL buduje na svých čerpacích stanicích od roku 2015. V současnosti mohou zákazníci navštívit již 140 Fresh Cornerů po celém Česku. Letos v srpnu představil MOL také svůj první kioskový Fresh Corner mimo čerpací stanici v pražském obchodním centru Arkády Pankrác.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×