Etika pro obchodní partnery


Odpovědný dodavatelský řetězec

Skupina MOL jakožto nadnárodní společnost navazuje vztahy a obchoduje s tisíci dodavatelů z více než 40 zemí. Zavázali jsme se k budování a udržování odpovědného a udržitelného dodavatelského řetězce, a proto je naše interakce s dodavateli založena na dodržování všech platných zákonů a nařízení a nejvyšších etických norem. Naše dodavatele povzbuzujeme k tomu, aby je také dodržovali a aby jednali odpovědným a udržitelným způsobem.


Důraz klademe zejména na

  • Vyhýbání se a zákaz korupčních praktik za všech okolností, ať už je to jednání s vládními představiteli nebo zástupci soukromého sektoru,
  • Dodržování lidských práv a odsuzování porušování lidských práv v jakékoliv podobě,
  • Dodržování všech platných zákonů týkajících se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, právních předpisů a předpisů Skupiny MOL,
  • Dodržování norem poctivé hospodářské soutěže.


Po našich dodavatelích požadujeme

Aby se obeznámili s etickými normami Skupiny MOL a tyto požadavky plnili za všech okolností, a aby je uplatňovali i ve svých vlastních dodavatelských řetězcích. Konkrétní normy naleznete v Etickém kodexu a pravidlech chování v obchodním styku Skupiny MOL a ty nejdůležitější požadavky pro dodavatele v Etickém kodexu pro obchodní partnery. Od našich partnerů očekáváme, že neprodleně Skupině MOL oznámí porušení Etického kodexu a pravidel chování v obchodním styku a přijetí nápravných opatření týkajících se jakékoliv aktivity související s provozní činností Skupiny MOL.

Aby prokázali – úměrně jejich velikosti, složitosti a rizikovosti – úsilí směřující k dodržování těchto zásad přijetím příslušných opatření zajišťujících dodržování norem, tj. zavedení vlastního etického kodexu, politiky či jiné formy manažerského závazku a prostředků k prosazování těchto zásad. Abychom své partnery podpořili, zveřejnili jsme bezplatný Vzorový kodex, který lze použít a přizpůsobit na míru k vytvoření a zavedení vlastních kodexů, jež by poté měly být zveřejněny a předloženy vlastním zaměstnancům a obchodním partnerům.

Bude-li během provozní činnosti našich obchodních partnerů docházet k trvalému nebo podstatnému porušení Etického kodexu pro obchodní partnery (např. vlastními zaměstnanci obchodních partnerů nebo jejich dodavateli či subdodavateli, zprostředkovateli, zmocněnci nebo zástupci), Skupina MOL si vyhrazuje právo přijmout nápravná opatření, včetně ukončení obchodní spolupráce v souladu s platnými zákony. Takové porušení může stanovit Etická rada Skupiny MOL v souladu se zásadami uvedenými v Jednacím řádu Etické rady Skupiny MOL.

Dojde-li k nedodržení norem nebo k jejich porušení, naši partneři poskytnou součinnost k objasnění případu. V rámci této součinnosti mohou společnosti ze Skupiny MOL podílející se na objasňování požádat o ověření a v případě důvodných obav o přijetí nápravných opatření, a to následujícím způsobem:

  • Sebehodnocení: např. vyplnění dotazníku, provedení interního šetření nebo vyžádání informací od třetí strany, např. informací od poskytovatele dat nebo veřejných informací o dodržování norem.
  • Potvrzení/prohlášení: např. potvrzení nebo prohlášení o dodržení norem.
  • Interní audity: Skupina MOL nebo třetí strana jednající jménem Skupiny MOL může kontaktovat obchodní partnery a požádat je o svolení k prověření dodržování norem na pracovišti.

Soubory ke stažení

Kontaktní osoba

DAGMAR BIZZUTO

OD&CG
Organisational Design & Corporate Governance

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×