Zkapalněné ropné plyny (LPG)


Všeobecná charakteristika

Zkapalněné ropné plyny jsou směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Zkapalněné ropné plyny jsou v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu. Palivo LPG je možné koupit na vybraných čerpacích stanicích Lukoil.


Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 589

Znak jakosti  
Oktanové číslo MM, min. 89
Obsah dienů - % mol., max. 0,5
Sirovodík vyhovuje
Obsah síry - mg.kg-1, max. 50
Korozivní působení na mědi 1
Odparek - mg.kg-1, max. 100
Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max. 1550
Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min. -5*

* platí v zimním období


Použití

Zkapalněné ropné plyny se používají jako alternativní palivo do zážehových motorů.


Balení, skladování, doprava

Zkapalněné ropné plyny se dodávají pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci se zkapalněnými ropnými plyny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Vyhledat stanice

Základní bezpečnostní údaje

LPG je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40 °C - nebezpečí vzniku omrzlin.

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×