Kandidáti – zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

1. Správce osobních údajů
1.1. Společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 49450301, jako správce osobních údajů, (dále jen MOL), tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Proč Vám dáváme tuto informaci k seznámení?
2.1. Dále uvedená informace Vám poskytuje základní přehled o zpracování osobních údajů v souvislosti s přijímacím řízením ve společnosti MOL.

3. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům aneb co je přijímací řízení?
3.1. Přijímacím řízením společnosti MOL je proces sdělování údajů od okamžiku, kdy kontaktujeme my Vás nebo Vy nás za účelem uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o spolupráci aj. (dále jen smlouva), a to až do chvíle, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo příjímací řízení bude ukončeno jiným způsobem.
3.2. Životopisy uchazečů a informace o Vaší osobě v souvislosti s přijímacím řízením jsou evidovány a zpracovávány prostřednictvím aplikace Taleo, kam každý z uchazečů nahraje základní údaje o své osobě, vzdělání a pracovních zkušenostech, popř. další informace obsažené v životopisu. Za účelem zajištění ochrany osobních údajů nejsou zpracovávány žádné osobní údaje doručené naší společnosti prostřednictvím mailové adresy. Takto zaslané osobní údaje jsou bez dalšího mazány a nejsou dále zpracovávány.

4. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
4.1. MOL jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.

5. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vedení přijímacího řízení na pozici, o kterou se ucházíte. Vámi udělený souhlas může být kdykoli odvolán, a to částečně nebo jako celek na dále uvedeném kontaktu.
5.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem jejich dalšího užití pro jinou aktuálně volnou pracovní pozici, nebo v rámci v budoucnu vypsaných přijímacích řízení, v naší společnosti, popř. jiné společnosti skupiny MOL, pakliže jste k tomu dal svůj výslovný souhlas.
5.3. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i dalšími společnostmi patřícími do skupiny MOL, jestliže jste k tomu dal svůj souhlas v aplikaci Taleo, za účelem Vašeho zaměstnání u jiné společnosti mimo Českou republiku.
5.4. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to třeba pro budoucí plnění závazků z pracovněprávního vztahu (např. údaj o změněné pracovní způsobilosti, o zdravotním stavu, účasti v odborových organizacích. V této oblasti však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů, který je ze strany společnosti MOL vždy dodržován.

6. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?
6.1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uskutečnění přijímacího řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na přijímacím řízení a výběru uchazeče pro pracovní pozici, nebo souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souvislosti s budoucími přijímacími řízeními MOL.

7. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?
7.1. Přístup k Vašim osobním údajům mají i třetí osoby, a to např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé vzdělávacích a rozvojových programů, a další osoby, se kterými má MOL uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů.
7.2. Vaše osobní údaje jsou dále poskytovány společnostem patřících do skupiny MOL v rámci Evropské unie, a to za účelem účasti v přijímacích řízeních u těchto společností, zpracování personálních statistik apod., na úrovni celé skupiny, pokud jste k tomu dal výslovný souhlas v aplikaci Taleo.

8. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
8.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu konání přijímacího řízení, nebo po dobu dvou let za účelem Vašeho kontaktování v budoucích výběrových řízeních, pokud jste k tomu dal souhlas. Po pominutí doby, po kterou byly osobní údaje uchovávány, dochází k jejich automatickému výmazu.

9. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
9.1. Máte právo kdykoli se obrátit na MOL a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech MOL. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

10. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
10.1. Společnost MOL může při zpracování osobních údajů využít částečně automatizované rozhodování.

11. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?
11.1. Případné bezpečnostní incidenty jsou řešeny v souladu s vnitřními postupy MOL a bezpečnostními opatřením. V případě vysokého rizika pro práva subjektů jsou tyto oznamovány i dotčeným uchazečům.

12. Kontakty pro uplatňování práv zaměstnanců při zpracování osobních údajů
12.1. Skupina MOL a řídící společnost Slovnaft bude jmenovat v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence budou zveřejněny na webové stránce www.molcesko.cz v sekci Soukromí.
12.2. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na níže uvedené kontaktní emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL. Na tyto kontaktní údaje můžete adresovat i odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.

MOL Česká republika s.r.o.

Užitečné odkazy

×
{{-- content goes here from dom --}}
Customise cookies used on this website

MOL Česká republika, s.r.o.'s website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×