Provozovatelé ČS

Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů provozující čerpací stanice společnosti MOL Česká republika, s.r.o.

1. Činnost společnosti MOL Česká republika s.r.o.
Předmětem podnikání společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL) je především distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb smluvních partnerů, v rámci níž dochází i ke zpracování osobních údajů a kontaktních údajů smluvních partnerů.

2. Provozování čerpací stanice - činnost smluvních partnerů
2.1 Smluvní partner spravuje a provozuje na základě smlouvy pro společnost MOL čerpací stanici ve vlastnictví MOL, zajišťuje provoz čerpací stanice a prodej všech a zboží služeb MOL s jejím provozem spojených.

3. Správce nebo zpracovatel?
3.1 MOL je správcem osobních údajů.
3.2 Skupina MOL a řídící společnost Slovnaft bude jmenovat v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence budou zveřejněny na webové stránce www.molcesko.cz v sekci Soukromí.
3.3 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na níže uvedené kontaktní emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL.

4. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
MOL jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů.

5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
5.1 MOL jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje smluvních partnerů.
5.2 U právnických osob jsou v rámci CRM systému zpracovávány údaje: kontaktní údaje a spojení na smluvního partnera, obchodní firma smluvního partnera, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, dodací adresy, telefon, e-mail, jméno a příjmení kontaktní osoby, pracovní pozice kontaktní osoby.
5.3 Za účelem marketingové propagace MOL a zlepšování služeb jsou smluvním partnerům zasílána i obchodní sdělení (news lettry, časopisy, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem zboží a služeb nebo v důsledku poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.
5.4 Při návštěvě internetových stránek provozovaných MOL se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookie na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

6. Jak se dostávají údaje do naší databáze?
6.1 Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od našich smluvních partnerů.
6.2 Do naší databáze vkládáme údaje

a) získané z uzavřených smluv (kde MOL je smluvní stranou smlouvy)
b) získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem - zejména při žádosti o zařazení do výběrového řízení.

7. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
7.1 Všechny osobní údaje zpracovává MOL jako správce.
7.2 S ohledem na nezbytnou spolupráci a synergie v rámci koncernu MOL a na sdílené řídící systémy (SAP) jsou osobní údaje zákazníků / smluvních partnerů v minimálním rozsahu zpřístupněny také mateřské společnosti MOL a řídící koncernové společnosti SLOVNAFT, a.s..
7.3 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
7.4 Kontaktní údaje smluvních partnerů dále můžeme v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu sdílet:

a) v souvislosti s prodejem zboží a služeb MOL smluvním partnerem se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů;
b) v souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu čerpací stanice, smluvního partnera a zákazníků MOL společnostem provozujícím bezpečnostní službu a zajišťujícím bezpečnostní prvky na čerpací stanici, společnostem zajišťujícím servis, údržbu a provozně-bezpečnostní školení smluvních partnerů a obsluhy čerpací stanice, společnostem zajišťujícím svoz hotovosti;
c) v souvislosti s marketingovými aktivitami spojenými s prodejem zboží a služeb MOL společnostem zajišťujícím rozeslání listovních zásilek, hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti smluvních partnerů či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivit;
d) smluvní pojišťovně;

7.5 Zpracování osobních údajů mohou pro MOL provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
7.6 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je. IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup IT oddělení koncernu MOL (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

8. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
8.1 Údaje smluvních partnerů v databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro potřeby archivace zakázek (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku), uchováváme údaje po dobu nezbytně dlouho k uplatnění těchto nároků po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.
8.2 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny v CRM systému, zpracováváme pro účely nových nabídek obchodu a našich služeb, pro marketingové nabídky a informace o novinkách (včetně soutěží a jiných prodejních akcí), s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní smluvní partnery, za účelem provádění průzkumu spokojenosti smluvních partnerů apod. s tím, že tyto uchováváme po dobu trvání smlouvy / souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.

9. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
9.1 Máte právo kdykoli se obrátit na MOL a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech MOL. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.

10. Důsledky neposkytnutí osobních údajů
10.1 V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rámci jakéhokoli smluvního vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány pouze za účelem poskytnutí plnění z uvedeného smluvního vztahu. Jejich neposkytnutí znemožňuje poskytnutí plnění ze strany MOL.

11. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Užitečné odkazy

×
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×