Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s průzkumem trhu v oblasti maziv a olejů MOL

1. Činnost společností Skupiny MOL
1.1. Předmětem podnikání společností Skupiny MOL je distribuce pohonných hmot, provozování čerpacích stanic a s tím související prodej zboží pro motoristy, občerstvení a poskytování s tím souvisejících služeb a v neposlední řadě též prodej zboží a poskytování služeb v oblasti maziv a olejů. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i činnost Skupiny MOL na propagaci a vývoji nabízeného zboží a služeb zákazníkům.
1.2. Společnost MOL Česká republika, s.r.o., IČO: 49450301, se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 96735 (dále jen MOL ČR) a společnost MOL-LUB Lubricant Production Distribution and Service Ltd., Fő út 21., 2931 Almásfüzitő, Maďarsko (dále jen MOL-LUB) mají zájem na vývoji nabízeného zboží a služeb zákazníkům v oblasti maziv a olejů MOL. 

2. Správce nebo zpracovatel?
2.1. MOL ČR a MOL-LUB jsou společnými správci osobních údajů (dále jen Společní správci). 

3. Zásady ochrany osobních údajů
3.1. Společní správci osobních údajů jsou povinni při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Společní správci pravidelně kontrolují soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupují odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich osobních údajů. 

4. Jaké o Vás zpracováváme údaje, k jakým účelům a jaký je právní základ zpracování? 

Stávající zákazníci
4.1. V rámci průzkumu trhu týkajícího se nabízeného zboží a služeb zákazníkům v oblasti maziv a olejů MOL zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho zvlášť poskytnutého souhlasu, a to za účelem možnosti informovat Vás o výsledcích tohoto průzkumu a možnosti vytvoření databáze. Jedná se o následující osobní údaje: jméno, emailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, společnost, odpovědi na otázky v dotazníku k průzkumu trhu.
4.2. Pokud vyplníte dotazník k průzkumu trhu a neudělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány.  

Potenciální zákazníci
4.3. V rámci průzkumu trhu týkajícího se nabízeného zboží a služeb zákazníkům v oblasti maziv a olejů MOL zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho zvlášť poskytnutého souhlasu, a to za účelem organizace osobního setkání, možnosti informovat Vás o výsledcích tohoto průzkumu a možnosti vytvoření databáze. Jedná se o následující osobní údaje: jméno, emailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, společnost, odpovědi na otázky v dotazníku k průzkumu trhu.
4.4. Pokud vyplníte dotazník k průzkumu trhu a neudělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány. 
4.5. Na základě oprávněného zájmu Společných správců za účelem možnosti doložit udělení souhlasu s výše popsaným zpracováním Vašich osobních údajů, který byl udělen v rámci telefonického rozhovoru, pořizujeme a uchováváme audiozáznamy těchto telefonických hovorů. 

4.6. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. 

5. Jaké subjekty zpracovávají nebo mají přístup k Vašim osobním údajům?
5.1. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako jsou zejména IT služby a správa zákaznické telefonické linky a emailové adresy a nahrávání telefonických hovorů, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro Společné správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. 

6. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
6.1. Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu v souvislosti s organizací osobního setkání zpracováváme a uchováváme do doby odvolání souhlasu, maximálně však do doby tohoto osobního setkání.
6.2. Vaše osobní údaje získané na základě Vašeho souhlasu v souvislosti s vyplněním dotazníku v rámci průzkumu trhu zpracováváme a uchováváme do doby odvolání souhlasu, maximálně však do 31. 12. 2021.
6.3. Audiozáznamy telefonických hovorů uchováváme po dobu 4 let od daného telefonického hovoru. 

7. Kam mohu zasílat své požadavky a dotazy ke zpracování osobních údajů?
7.1. Své požadavky nebo dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na kontaktní emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL ČR. 

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
8.1. Máte právo:

a) obrátit se na Společné správce a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jejich zpracování a právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které mají Společní správci k dispozici;
b) na opravu nepřesných či neúplných údajů;
c) na výmaz osobních údajů, např. v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu;
d) na omezení zpracování; 
e) na přenositelnost osobních údajů;
f) uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu Společných správců. V případě, že Společní správci neprokáží svůj přesvědčivý oprávněný zájem na zpracování, nebudou dále Vaše osobní údaje zpracovávat.
g) kdykoli odvolat svůj výslovný zvlášť poskytnutý souhlas s výše popsaným zpracováním Vašich osobních údajů zasláním písemného požadavku na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na adresu sídla MOL ČR. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

8.2. Společní správci zpracovávají osobní údaje v rámci vzájemné spolupráce. Společní správci mají mezi sebou uzavřenou smlouvu ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR.
8.3. Společní správci odpovídají za zpracování osobních údajů společně a nerozdílně dle čl. 82 odst. 4 GDPR.
8.4. Společní správci se dohodli, že MOL ČR bude vyřizovat požadavky a dotazy subjektů údajů ke zpracování jejich osobních údajů dle tohoto bodu 9. Bez ohledu na toto ujednání může subjekt údajů uplatnit svá práva dle GDPR u každého ze Společných správců i vůči každému z nich.
8.5. Své požadavky nebo dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na kontaktní emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu sídla MOL ČR, případně jiného ze Společných správců.
8.6. Skupina MOL jmenovala v oblasti zpracování osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
8.7. S případnou stížností se lze obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +420 234 665 111, webová stránka: https://www.uoou.cz, nebo na maďarský Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací, na adrese Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budapešť, Maďarsko, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: +36 1 391 1400, webová stránka: http://naih.hu/, které jsou příslušnými dozorovými orgány

×
{{-- content goes here from dom --}}
Customise cookies used on this website

MOL Česká republika, s.r.o.'s website uses cookies to run the website, enhance user experience, monitor website activities and display relevant offers.

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies

With this option you deny:

 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)

With this option you deny:

 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

With this option you allow:

 • Session cookies
 • Website usage facilitating cookies
 • Web analytics for statistical purpose
 • Showing remarketing ads to you that match your interests outside of the website (e.g. in social media)
 • Use of page usage analyzes and activities measured on the websites of MOL Česká republika, s.r.o., so we can contact you with personalised offers (in case you gave us such contact detail during a registration process for example)

Cookie policy

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×